معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

علي طیبنیا وزیر امور اقتصادي و دارایي در مجمــع عمومي بیمه مرکزي با اشــاره به تلاش بــراي معافیت مالیات بر ارزش افــزوده در صنعت بیمه، اظهار کرد: خوشــبختانه این موضوع در قالب لایحــهاي از طــرف دولت به مجلس ارائه شــده و امیدواریم بــا تصویب نهایــي این موضــوع، بتوان گامهاي خوبــي را در ارائه خدمات مطلوب بیمهاي مردم برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.