بررسي ورود شوراي رقابت به قیمتگذاري خودروهاي وارداتي

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

رضا شیوا رئیس شــوراي رقابت با طرح این پرســش که «اگر شــوراي رقابت نباشد، کدامیک از مســئولان وزارت صنعت متعهد بــه عدمافزایش قیمت خودرو ميشوند؟» گفت: در حال بررسي بازار خودروهاي وارداتي هستیم؛ حتي نامهنگاريهایي را هم با گمرک انجام دادهایم تــا میزان واردات خودرو را با توجه به نمایندگي ارزیابي کنیم. اگر به این نتیجه برسیم که بازار این خودروها انحصاري است، حتما در قیمتگذاري آنها دخالت خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.