۱۱۰ هزار مسکن مهر، معارض دارد

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

قائممقام وزیر راهوشهرســازي با اشاره بــه اینکــه 11۰ هزار مســکن مهــر داراي معارض یا بدون متقاضي اســت، ميگوید: حدود 36 هزار واحد نیز داراي مشــکلات حقوقي و قضائي اســت.احمد اصغريمهرآبــادي اظهار کــرد: دولت بــراي اتمام طرحهاي مســکن مهر، در مجمــوع 5۰ هزار میلیارد تومــان تســهیلات در نظر گرفتــه که بــا آوردههاي متقاضیان و صاحبــان آن، حدود صد هــزار میلیارد تومان ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.