تفاهمنامه مشترک توسعه تجارت بین ایران و پاکستان منعقد شد

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

نادر میرشکار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت تجاري سیستانوبلوچســتان گفــت: 27 بند و ســرفصل در پنجمیــن تفاهمنامه مشــترک مرزي بین این اســتان و ایالت بلوچســتان پاکســتان به منظور توســعه روابط تجاري پیشبیني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.