سپردهگذاران آرمان از مراجعه به شعبههاي مؤسسه ملل بپرهیزند

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

مؤسسه اعتباري ملل که مدیریت دارایيها و بدهيهاي تعاوني اعتباري وحدت )آرمان( را بر عهده دارد، از ســپردهگذاران آن تعاوني خواســت تا انتشار اطلاعیههــاي بعدي، از تماس تلفنــي یا مراجعه به شعبههاي این مؤسسه خودداري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.