شکستهشدن رکورد تولید نفت اوپک در 2017

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

هفته گذشته بازار نفت در پی کاهش نگرانیها از مازاد عرضه در بازار، افزایش تقاضای ســوخت و کاهش ذخایر نفت آمریــکا روندی صعودی را طی کرد؛ بهطوریکه شاخص برنت از مرز 52 دلار گذشــت. این در حالی اســت که اغلب مطالعات بینالمللــی حکایت از پایینماندن قیمت نفت در سال آینده میلادی دارد.

3 شاخص اصلي قيمت نفت

قیمت نفت «برنت دریای شمال» Brent() در میانه روز پنجشــنبه، چهارم آگوست، به 52دلارو هشــت ســنت رســید که نســبت به پایان هفته گذشــته، 59 سنت رشد نشــان ميدهد. شاخص نفت «وســت تگــزاس اینترمدیــت» WTI() نیز در همین زمان 49دلارو 32 ســنت معامله شــد که نســبت به مدت مشــابه هفته قبل، 34 سنت افزایــش یافتــه اســت. همچنین بنا بــر گزارش دبیرخانــه اوپك، قیمت ســبد نفتي این ســازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) - شــامل میانگین 14 قیمت نفت - در روز چهارشنبه، سوم آگوســت، به 49دلارو 73 ســنت رسید که نسبت به روز مشــابه هفته قبل، 85 سنت افزایش یافته است.

پيشبينیهای نزولی از قيمت نفت

«شــرکت نفتی بیپــی» ‪British Petroleum(‬ ) پیشبینی کرد که در ســال آینده میلادی، میانگین قیمــت نفت کمتــر از 55 دلار باشــد. به گزارش خبرگــزاری رویتــرز بــه نقل از شــانا، براســاس پیشبینی این شرکت بینالمللی نفتی، با توجه به رشد تولید نفت شــیل در آمریکا، میانگین قیمت نفت در یک ســال آینده بین 45 تــا 55 دلار باقی خواهد ماند.

براساس این گزارش، تقاضای جهانی نفت در ســه ماه دوم ســال جاری رو به افزایش گذاشته اســت و انتظار مــیرود تقاضا با رشــد 1.4 تا 1.5 میلیون بشــکه در روز مواجه شود؛ اما رشد تولید نفت شیل آمریکا ســبب افزایشنیافتن قیمتها خواهد شد. براساساین، با رشد قیمتها به سطح 52 تــا 53 دلار، فعالیت تولیدکنندگان )بهویژه در نفــت غیرمتعارف( افزایش مییابــد و با افت آن به حــدود 45 دلار، فعالیتهــای تولیدی کاهش مییابند. مدیرعامل «شــرکت نفتی شل» Royal( ‪Dutch Shell‬ ) نیز در ســخنانی اعلام کرد برآورد این شرکت از قیمت نفت در بلندمدت زیر 50 دلار اســت و به احتمال زیاد قیمت نفت برای همیشه پایین خواهد ماند؛ زیرا تمرکز شرکتهای نفتی از این پس بر انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.

همچنین به گزارش فارس، «مؤسسه رتبهبندی فیــچ» Fitch() پیشبینــی کرد کــه قیمت نفت آمریکا در سال آینده میلادی در بازه 50 تا 55 دلار در هر بشکه معامله خواهد شد و فشارهای مالی را از روی دهها شرکت انرژی که در سالهای اخیر به ورشکستگی کشانده شدهاند، برمیدارد.

رکورد توليد نفت اوپک در سال 2017

براســاس گزارش رویترز، تولید نفت اوپک در ماه جولای به بالاترین میزان خود از ابتدای ســال 2017 تاکنون رســید که این امر ناشــی از افزایش تولید نفت برخی اعضاســت. بنا بــه گزارش این خبرگــزاری به نقل از فارس، قــرار بود تولید نفت اوپک براســاس توافق در سطح 32میلیونو 500 هزار بشــکه در روز ثابت شــود؛ اما افزایش تولید نفت اعضا )بهویژه نیجریه و لیبی( ســبب شــد تا متوســط تولید نفت اوپک بــه 32میلیونو 850 هزار بشکه در روز در ماه گذشته میلادی برسد که 350 هزار بشــکه بیش از مبلغ توافقشده است. درحالحاضــر حجم تولید نفــت لیبی به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و تولید نفت عراق نیز در دو ماه گذشته افزایش یافته است. همچنین امــارات، اکوادور و گابون نیز افزایش نســبی را در صادرات نفت خود داشتهاند.

ارائــه نتایــج مطالعــات ميادیــن آزادگان و یادآوران

شــرکت انگلیســی- هلندی رویال داچ شــل ‪Royal Dutch Shell(‬ ) در راســتای تفاهــم امضاشــده میان این شرکت و شــرکت ملی نفت ایران، نتایج اولیه طرح توســعه میادین آزادگان و یادآوران را ارائــه داد. به گزارش انرژی امروز، این تفاهمنامه مطالعاتی در تاریخ 17 آذر سال گذشته بــرای مطالعه فنــی و تخصصی میادیــن نفتی آزادگان، یادآوران و میدان گازی کیش امضا شــده اســت. براســاس این گزارش، پس از ارزیابی این گزارشها از طرف شرکت ملی نفت ایران، نسبت به ادامه مذاکرات و مشــارکت آن شرکت در روند مناقصات این دو میدان تصمیمگیری خواهد شد.

گاز طبيعی

به گــزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمت شــاخص اسپات هنریهاب Spot( ‪Henry Hub‬ ) بهعنــوان شــاخص بــرای قیمت فروش لحظهای گاز طبیعــی در آمریکا، در هفته منتهی به چهارم آگوســت به دودلارو 87 ســنت رسید که نســبت به پایان هفته گذشته، 12 سنت کاهش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.