نقش سازمانهاي مردمنهاد در توسعه بخش کشاورزي

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزي

همانطور که در مطالب قبلی همین ســتون بیان شد، رویکرد جهاني در توسعه پایدار در ادبیات توسعه، توجه به حکمراني خوب در جامعه است. یکي از ارکان حکمراني خوب، ســازمانهاي غیردولتي یا مردمنهاد ‪)Non-Governmental Organization(‬ هســتند. اصطلاح «ســازمان غیردولتي » یا «سازمان مردمنهاد » به اختصار با NGO نشــان داده ميشــوند. همچنان که از عنوان آن مشــخص اســت، این اصطلاح درباره مؤسســههایي بــه کار ميرود که مســتقیما از بودجه دولتي اســتفاده نميکننــد و اعضاي آنهــا در مقابل فعالیتــي که انجام ميدهند، مســئولیت واگذارشــده دولتــي ندارند. ســازمانهاي غیردولتي بــه هر گروه غیرانتفاعي، داوطلبانه و عضوپذیر اطلاق ميشــود که در سطح محلي، منطقهاي، ملي و بینالمللي تشکیل شده اســت. وظایف و اهداف این ســازمانها از سوی افراد داراي علایق مشترک تعیین و رهبري ميشود و با طیفي از خدمات تخصصي و حمایتي وظایف انساني را براي حل مشکلات نشري در مناطق مختلف جهان به عرصه عمل ميگذارند تا به این وسیله بین شهروندان و دولت ارتباط انســاني، مســتمر و پایدار را برقرار کند. ميتوان گفــت ســازمانهاي غیردولتي شــفافترین نهادهــاي جامعــه مدنــي هســتند. جامعــه مدني جامعهاي است که در آن روابط مردم با هم و مردم با دولت و نهادهاي دولتي از یک سو و بالعکس براساس قانون تنظیم و مرتب شده است؛ یعني همان حکمراني خــوب را بــراي اداره امور کشــور فراهــم ميآورند. ســازمانهاي غیردولتي با دسترســي گسترده به آحاد مردم و جلب اعتماد آنها برای معضلات و کاستيهاي جامعــه در کنــار دولت و بهعنــوان مکمل طرحهاي توســعه آنان فعالیت ميکنند. این سازمانها براساس ملیت، فرهنگ، باورها و شــرایط اقلیمي و جغرافیایي و تاریــخ جوامع شــکل گرفتهاند و در هــر جامعهاي شکل خاص خود را دارند. در بخش کشاورزي نیز براي توســعه پایدار از این ظرفیت اجتماعــي یعني یکي از ارکان جامعه مدني که سازمانهاي غیردولتي هستند، براي پیشبرد اهداف توسعه پایدار استفاده ميشود.

ادامه در صفحه 11

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.