اجازه دهید منتمققامدمعیظمنه، ر ددریآییدنگفیاذهئیهساجمهویر ی:خود را بیان کنند

بگذارید مردم با سلایق مختلف، زندگی آرامی در کنار یکدیگر داشته باشند

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبری:

مراسم تنفیذ حکم ریاســتجمهوری دوره دوازدهم صبح پنجشنبه در حســینیه امام خمینی)ره( با حضور مسئولان نظام و شــخصیتهای لشکری، کشوری و سفرای کشورهای خارجی برگزار شــد و مقام معظم رهبری با تنفیذ رأی ملت، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی را به ریاستجمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

حضرت آیتالله خامنهای در ایــن حکم، انتخابات پرشــور و رأی بالای شخصیتِ منتخب را نشانه تحکیم جمهوریــت نظام خواندند و با تأکید بــر اجرای برنامه اقتصــاد مقاومتی، بــه رئیسجمهور توصیــه کردند: «همت خــود را متوجه اســتقرار عدالــت، جانبداری از محرومــان مســتضعف، اجرای احکام اســلام ناب، تقویت وحــدت و عزت ملی، توجه بــه توانمندیها و ظرفیتهای عظیم کشــور و صراحت در بزرگداشــت ارزشهــا و مبانی انقلاب اســلامی کنیــد». متن حکم تنفیذ ریاســتجمهوری که حجتالاسلاموالمسلمین محمدیگلپایگانی آن را قرائت کرد، به این شرح است:

«بسمالله الرّحمن الرّحیم؛ خداوند متعال را سپاس میگویــم کــه در آزمون سیاســی و اجتماعــی بزرگ دیگری، ملّت عظیمالشــأن ایران را ســرافراز فرمود و حضور مبارک آنان را در یکی از اساســیترین اقدامات ملّی، گامــی بلند در جهت حراســت از عزّت و امنیت کشور و ابهت نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داد.

انتخابات پرشــور و صفوف طولانــی رأیدهندگان در سراسر کشــور و نصاب درخشانِ شرکتکنندگان در انتخــاب رئیسجمهــور و آنگاه رأی بالای شــخصیتِ منتخب، همگی نشــانههای روشــن از موفقیت نظام اســلامی در تحکیــم و تثبیت جمهوریــت و خصلتِ مردمی این نظام انقلابی است و این یکی از اساسیترین و مهمترین توانمندیهای بیشمار کشور اسلامی عزیز ما اســت که دســتیابی به آرمانهــای والای انقلاب را ممکن میســازد و آینده روشــن کشــور و ملّت را نوید میدهد.

اکنون با اســتمداد از هدایت و عنایت پروردگار و در ســایه توجهات حضرت ولیالله اعظم ارواحنا فداه و با تبــرّک و تفأل به همزمانی با ایــام ولادت حضرت امام ابیالحســنالرضا علیه آلافالتحیــة والثناء، اینجانب بــه پیروی از گزینــش ملّت ایران، رأی آنــان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجتالاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاســتجمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم و بــا دعا برای موفقیت ایشــان، مؤکدا توصیه میکنم که این منصب خطیر را وســیلهای برای کسب رضــای الهی و ذخیرهای بــرای هنگامه لقاي پروردگار قرار دهنــد و همت خود را متوجه اســتقرار عدالت و جانبــداری از محرومان مســتضعف و اجــرای احکام اســلام نــاب و تقویت وحدت و عزّت ملّــی و توجه به توانمندیها و ظرفیتهای عظیم کشــور و صراحت در بزرگداشــت ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی نمایند و مطمئن باشــند که ملّت غیور و شــجاع، خدمتگزاران کشــور را در دشــواریها و در مقابله بــا زورگوییها و زیادهخواهیهای اســتکبار تنها نخواهد گذاشت. لازم میدانم بار دیگر درباره اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به موضوع اشــتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن موکول به حفظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است.

در پایان یــاد امام عزیز راحل را گرامی میدارم و به روح مطهر ایشان و شهیدان این راه درود میفرستم.

و السلام علی عباد الله الصّالحین».

مقام معظم رهبری در این مراســم در ســخنانی با تبریک ایام میلاد حضرت امام رضا)ع(، تقارن مراســم تنفیذ با ایــام ولادت آن حضرت را مایه برکت خواندند و با اشــاره به اهمیت بالای جلسه، خاطرنشان کردند: «یکی از موارد اهمیت این مراســم، آغاز دوره مدیریتی جدید در کشــور اســت که امید میرود رئیسجمهور محتــرم و مســئولان همــراه ایشــان در دوره جدید، با ابتکارهــا و توانمندیهــای بیش از گذشــته، مطالبات مردم را برآورده و آنان را خرسند کنند».

ایشــان، دومیــن جنبه اهمیت بســیار زیاد جلســه تنفیــذ را «نقشآفرینی مردم در انتخــاب مدیران طراز اول کشــور» برشــمردند و افزودند: «این مراسم تنفیذ، دوازدهمین مراسم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نشــاندهنده تأثیرگذاری رأی و گزینش مردم است که این دســتاورد بزرگ، به برکت انقلاب، محقق شــده است».

مقــام معظم رهبری با اشــاره به تشــکیل 10 دوره مجلس شــورای اســلامی، پنج دوره شــورای اسلامی شــهر و روستا و پنج دوره مجلس خبرگان با رأی مردم از ابتدای انقلاب تاکنون، گفتند: «قبل از پیروزی انقلاب بهواسطه وجود دیکتاتوری، مردم هیچ نقشی در تعیین مدیران کشور نداشــتند؛ اما به برکت انقلاب اسلامی و عزم راســخ، ایمان عمیق، بصیرت بیپایان، شــجاعت بینظیر مرد بزرگی همچون امام راحل، مردم از حاشیه به متن آمدند و صاحب اختیار شدند».

حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: «نسل جدید و جوانان کشور، دوران قبل از انقلاب را ندیدهاند؛ اما نقشآفرینی مردم در حکومت، دســتاورد عظیمی اســت که امام بزرگوار توانســت با به حرکت درآوردن اقیانوس ملت، به ســالها و قرنها حکومت سلطنتی و وراثتی و دخالت و ســلطه بیگانــگان پایان و جهت حرکت کشور و ملت را تغییر دهد».

ایشــان با تأکید بــر اینکه مردم و مســئولان باید به چهار دهه «مردمســالاری دینــی و نقشآفرینی مردم در شــئون کشور و در انتخاب مســئولان» افتخار کنند، گفتند: «مســئولانی که در دوره جدید مشــغول به کار خواهند شد، میراثدار 40 سال تلاش و ابتکار مسئولان مختلفی هســتند که زیربناهای علمی، عملی و فکری فراوانی را به وجــود آوردهاند که قبل از انقلاب مطلقا وجود نداشتند».

مقام معظم رهبری این زیربناها را ســکوهای پرش ملت به ســوی آینده خواندند و تأکید کردند: «مسئولان جدیــد و همراهان رئیسجمهور محتــرم، باید از چهار دهه تجربــه و تواناییهای متراکم اســتفاده کنند و با افزودن بر این سرمایه ملی، آن را تحویل مدیران بعدی دهند».

حضرت آیتالله خامنهای، تربیت نســلهای جدید بــا تفکــر انقلابی و سرشــار از انگیــزه و آمادگی برای کار را یکــی از برکات انقلاب اســلامی برشــمردند و با توصیه به مسئولان برای استفاده از این فراورده عظیم، افزودند: «یکی دیگر از دستاوردهای چهار دهه مدیریت نظام جمهوری اســلامی، تعامل ملت ایــران با دنیا و درعینحال مقابله جدی با نظام سلطه و ایستادگی در برابر ترفندهای بدخواهان بوده است».

ایشــان در همین بخش خاطرنشان کردند: «یکی از نکاتی که اصرار بر تکرار آن دارم تا از ذهنها فراموش نشود، غافلنشدن از «حضور و ترفند دشمن» است».

مقام معظم رهبری گفتند: «هیچگاه نباید فراموش کنیم که دشــمن، مشغول طراحی و دشمنی است؛ اما در چهار دهه گذشــته به فضل الهی، ملت و مسئولان، آبدیدهتر شدهاند».

حضرت آیــتالله خامنــهای با اشــاره بــه وجود تحریمهــا از ابتدای پیروزی انقلاب اســلامی و بهویژه در ســالهای اخیر خاطرنشان کردند: «اگرچه تحریمها مشــکلاتی را به وجود آورد؛ اما موجب شد توجه ما به ظرفیتها و تواناییهای داخلی معطوف شود و از آنها اســتفاده کنیم و به همین علت امروز بهرغم خواست دشــمن، ایران به مراتب قویتر و مقتدرتر از سالهای اول انقلاب است».

ایشان با اشاره به انواع ترفندها در سالهای گذشته، افزودند: «در این ســالها، برخیها همچون مســئولان فعلی آمریکا، بهصراحت با ملت ایران دشــمنی کردند و ترفند برخیها هم همچون دست چدنی در دستکش مخملــی بــود؛ اما همه ایــن طراحیها موجب شــد اعتمادبهنفس مردم و مسئولان افزایش یابد و راههای مقابله با ترفندهای دشمن را بیابند».

مقام معظــم رهبری بــا تأکید بر اینکــه جمهوری اســلامی هیچ هراســی از ترفندهای بدخواهان ندارد و به واســطه ظرفیتهای فراوان کشور، راههای مقابله با آن را میداند، گفتند: «مســئولان دولت جدید بدانند که ســکاندار چنین نظام پرظرفیت و پراستعدادی هستند و باید با شناخت این استعدادها، از آنها بهرهبرداری شود».

حضرت آیتالله خامنــهای، دولتمردان جدید را به «تکیه بــر هویت انقلابی، کار جهــادی و بهرهمندی از حمایت مردمی و ســرمایههای مادی و معنوی کشور» توصیه کردند و در بیان ســه جهتگیــری دولت آینده افزودند: «پرداختن به مشــکلات مردم بهویژه مشکلات معیشــتی و اقتصادی بهعنــوان اولویت اصلی، تعامل گســترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملتها و دولتها و ایســتادگی همــراه بــا صلابــت و قــدرت در مقابل ســلطهطلبان، ســه جهتگیری اصلی اســت که باید بهطور همزمان در دستور کار دولت باشد».

مقام معظم رهبری، رژیم ایــالات متحده آمریکا را متجاوزتر و وقیحتر از همه سلطهطلبان دانستند و تأکید کردند: «چهار دهه فعالیت بینالمللی نشان داده است که هزینه تســلیم در برابر قدرتهــای زورگو بهمراتب بیشتر از هزینه ایستادگی در برابر آنها است».

حضــرت آیــتالله خامنــهای بــا تأکید بــر اینکه «تســلیم»، ملتها را بیچاره و مسیر پیشرفت را بر روی آنها مســدود میکند، افزودند: «جمهوری اســلامی به توفیق الهی، هیچگاه در مقابل اســتکبار و نظام سلطه تسلیم نشده و بر سر خواســتههای آنها سازش نکرده اســت و به برکت ایثار و فداکاری شهدا، امروز علاوه بر اقتدار و پیشرفت بیشتر، شعارهای خود را نیز برجستهتر کرده است».

مقــام معظــم رهبــری در ادامــه 10 توصیــه به رئیسجمهوری محترم و همکاران ایشان بیان کردند.

«امانتدانســتن مســئولیت و امانتــداری آن»، «اولویتبندی در برنامهریزیهــا و هزینهکردها بهویژه تــلاش برای ریشــهکنی فقــر و فســاد» و «حرکت بر اساس برنامه ششم»، سه توصیه اول حضرت آیتالله خامنــهای بود. ایشــان در بیان توصیه چهــارم گفتند: «اتحاد ملت را مهم بشــمارید و حفــظ کنید و مراقب باشــید التهابآفرینی و دودســتگی مضــر میان مردم ایجاد نشود».

ایشان با اشاره به سلایق مختلف مردم، خاطرنشان کردند: «بگذارید مردم با سلایق مختلف، زندگی آرامی در کنار یکدیگر داشــته باشند». مقام معظم رهبری در توصیه پنجم، خطاب بــه رئیسجمهور و دولت آینده گفتند: «از نظرات مخالف آشــفته نشوید؛ زیرا در کارها و وظایف ســنگین، نقص وجود دارد و باید با پذیرش و تحمل انتقاد، اجازه دهید منتقدین، دیدگاههای خود را بیان کنند». ایشان در توصیه بعدی خود، دولتمردان را بــه رفتن به میان مردم و برقراری ارتباط بیواســطه با آنان ســفارش کردند و در بیان توصیه هفتم، افزودند: «قدر نیروهای مؤمــن، انقلابی و پرانگیزه را بدانید؛ زیرا همین نیروهای انقلابی هستند که در مشکلات، کشور را حفظ و سینه سپر میکنند». توصیه هشتم مقام معظم رهبری به مســئولان، ازیادنبردن دشمنی دشمنان بود که گفتنــد: «همواره در تصمیمگیریهــا و تعاملهای بینالمللی به یاد داشــته باشــید که دشمن همه توان خود را برای نابودی شــما به کار گرفته اســت و از هر بهانهای هم استفاده میکند».

حضــرت آیتالله خامنــهای بــه جنجالهای اخیر درباره پرتاب موشــک ماهوارهبر به فضا اشاره کردند و افزودند: «پرتاب این موشک ماهوارهبر، یک کار علمی و فنی و معمول و البته لازم برای کشور بود؛ اما در همین موضوع نیز جنجال بهپا کردند».

توصیه بعدی مقام معظم رهبــری به دولتمردان، لزوم کار قــوی، جهادی و حسابشــده در عرصههای اقتصــادی، فرهنگی، دفاعی و حفظ هویت اســلامی و انقلابــی برای مقابله با ترفندها و بهانههای بدخواهان و پاســخ به آنها بود. حضرت آیتالله خامنهای در بیان دهمین و آخرین توصیه خود، خطاب به مسئولان گفتند: «به خدا توکل کنید و به وعده نصرت الهی باور داشــته باشــید». ایشان در پایان با تأکید بر اینکه نباید در مقابل دینســتیزان و قانونشکنان آرام نشســت، خاطرنشان کردند: «بدانید که آینده متعلق به شماست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.