همه اقوام ایرانی پاره تن مام وطن هستند

وقت آن است که همه با هم در سایه گفتوگو رضایت مردم را به ارمغان آوریم

Shargh - - سياست -

ایرنا:

حجتالاســلام حســن روحانــی پنجشــنبه در مراســم تنفیذ حکم ریاستجمهوری خود در محضر مقام معظم رهبری، گفت: «خدای بزرگ را سپاسگزارم که یکی از بهترین روزها را برای آغاز به کار دولت دوازدهم مقرر فرمود. در آســتانه ولادت ثامنالائمه امام علی بن موســیالرضا)ع( که در دوران حیات پربرکتش شیعه دوباره متولد شد. ما امامت را از امام علی)ع(، شــهادت را از امام حسین)ع( و شــریعت را از امام صادق)ع( آموختیم اما امام رضا)ع( به ما سیاســت را آموخت، بــه ما آموخت که چگونه میتوان در سختترین دوران که عصر جنگ قدرت است، عظمت شیعه را احیا کرد. امام حکیمی که توطئه جباران زمان را با سرانگشــت تدبیر به فرصتی برای گسترش اندیشه و آرمان حقجویان بدل کرد».

رئیسجمهــوری دولــت دوازدهــم در ادامه افزود: «دولــت دوازدهم اولویــت اصلی خود را افزایش تولید و اشــتغال میداند و در تداوم حرکت دولــت یازدهم برنامــه اقتصادی خود را بر مبنای سیاســتهای کلی نظام بهویژه سیاســتهای کلــی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساســی و با هدف ایجاد یــک انقلاب اقتصادی طراحی کرده اســت. همــه واقفیم که دســتیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن اســت که در کشــور ثروت ایجاد شــود وگرنه به جای رفع فقر، شــاهد توزیع فقر خواهیم بود؛ بهویژه در شــرایط فعلی کشــور، رفع فقر در گرو ایجاد شــغل است چراکه یکی از مهمترین مجاری ایجاد فقر بیکاری اســت. گذر از دشــوارترین تحریمها با ترکیبی از قدرت دیپلماسی و برخورداری از توان بازدارنده دفاعی، اولین گام در چنین مسیری بوده است».

روحانی افزود: «نظام جمهوری اســلامی ایران اگرچه از ســر عزتمندی هزینه استقلال کشور را پرداخته و میپردازد، اما هیچگاه تحمیل انزوا از سوی دشــمنان را نمیپذیرد و تسلیم خواست بدخواهان در جهت عدم مشارکت فعال ایران در نظام جهانی و بهدورماندن از تحولات و دستاوردهای تجربه بشــری را نخواهد پذیرفت. برجام نشان حُسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و مؤثر در سطح بینالمللی بوده و هست».

رئیسجمهــوری یادآور شــد: «همــه اقــوام ایرانی پاره تــن مام وطن هســتند و حق دارند که خواهان توجه و مشــارکت بیشــتر باشند تا توسعه اقتصادی-سیاســی متوازن و عادلانه در همه کشــور محقق شــود. ما باور کردیم که به رغم گامهای بلند هنوز تا رسیدن به جایگاه اقتصادی تأثیرگذار در ســطح منطقه و جهان فاصله داریم. تلاش دولت بر آن اســت که مردم به حقوق خود دســت یابند و ریشــهکنکردن فقر و فساد، مهار تورم و رشد اقتصادی، دســتیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم اســت. دستیابی به بازار منطقه و جهان، حق مردم است. رشد فضای آزاد و معنوی، حق مردم است. دسترسی آســان به اطلاعات، حق مردم است. برابری در برابر قانون، حق مردم است. داشتن آیندهای مطمئن، حق مردم است».

او گفــت: «ما باور کردهایم به رغم گامهای بلندمان، هنوز تا رســیدن به جایــگاه بلند قدرت اقتصادی تأثیرگذار در ســطح منطقــه و جهان فاصله داریم، ما امروز میدانیم که تحولات مربوط به شــرایط جهانی، منطقهای و ملی مرتبط با زنان و جوانان بر حال و آینده کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود و اذعان داریم که برای ســاختن آیندهای که تجلی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت باشد، ناگزیر از اتکای بیشتر بر توانمندیهای بیپایانشان هستیم».

روحانــی گفت: «پس از چهار دهــه، همه فعالان سیاســی به این باور رســیدهاند که فراتــر از شــعارهای رنگارنگ، چارهای جــز بناکردن جامعه عادلانه و با مشــی اعتدالی نداریــم. هدف عدالت و اعتــدال، فراهمکردن فرصتهای رشــد و حمایت برابر و بهدور از فســاد بــرای همگان، بالابردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران و داشــتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختیهای زندگی است».

رئیسجمهــوری افزود: «در این انتخابات مــردم با تمام وجود به میدان آمدنــد و با زبان رأی دوباره با نظام و رهبری و دولت و منتخب خود تجدید پیمان کردند. ملت به زیبایی کار خود را به پایان رساند و خواستِ خود را به زبان آورد و اکنون بار مســئولیت را بردوش ما نهاده است. اینک ما هم باید اعلام کنیم برای اعتلای اســلام، سربلندی ایران، اقتدار نظام و برای خدمت به همه ایرانیان دوباره آمدهایم، صدای مردم را بار دیگر شــنیدهایم و باید به امید و اعتماد آنان با همه وجود توجه کنیم». او گفت: «نخســتین برکت آن اســت که مردم میبینند خواستهها و علایقشان از طریق نامزدهای مختلف مطرح و نمایندگی میشــود، ســپس از طریق رأیدادن به نامزد مورد نظر خود احساس میکنند که در تعیین سرنوشتشان مشارکت دارند و این فرایند سبب میشود که دلبستگی مردم به نظام افزایش یابد».

رئیسجمهوری افزود: «دومین برکت مردمســالاری آن اســت که چون نظام جمهوری اســلامی متکی بر آرا و خواســت مردم است، به انجماد و بنبست دچار نمیشود. سومین برکت مردمسالاری آن است که پذیرفتیم در یک جامعه 80میلیونی به حکم طبیعت انسانی درمورد موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی طیف گستردهای از دیدگاهها وجود دارد و البته پذیرفتهایــم که در نهایت برای اداره کشــور این رأی مردم اســت که از بین دیدگاههای مختلف راه مورد نظر خود را انتخاب میکند».

او افزود: «من بار دیگر در این محفل با عظمت اعلام میدارم که با پایان انتخابات فصل همدلی و همکاری آغاز شده است و وقت آن است که همه با هم در ســایه گفتوگو، اجماع و انتخاب بهترین راهکارها و با استفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خلاق کارآمدی نظام را ارتقا بخشــیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم.»

روحانی در پایان گفت: «ای آغازگر هستیها و ای جبرانکننده کاستیها یــاریام کن. یاریام کن تــا در تحمل ســختیها و نامهربانیها صبور و در مقابل ظلم و جور، جســور و در بازشناســی کژیها و ناراســتیها بینا و در فروریختــن دیوار دروغ و حســد توانا، در کنارزدن پرده ریــا و تزویر توانمند، در شــنیدن صدای مردم شــنوا، در پاسخ به خواســت جوانان مصمم و در پایفشاری مصالح ملت پابرجا باشم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.