حاشیههای مراسم تنفیذ دوازدهمین دوره ریاستجمهوری

Shargh - - سياست -

شــرق:

مراســم تنفیــذ دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری، روز پنجشــنبه با نیمساعت تأخیر و رأس ســاعت 10:30 با حضور مقام معظم رهبری، حجتالاسلام حســن روحانی رئیسجمهوری، علی لاریجانی رئیــس مجلس، آیــتالله آملیلاریجانی رئیس قــوه قضائیه، آیــتالله احمــد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و همچنین مسئولان کشوری و لشــکری و سفرا و مقامات کشورهای خارجی نظام در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار شــد. این اولین مراســم تنفیذ یــک رئیسجمهور بعد از درگذشــت آیتالله هاشمیرفســنجانی بود، او البته در مراســم تنفیــذ ســال 88 نیز شــرکت نکرده بود. مراســم با نواختهشــدن زنده ســرود جمهوری اســلامی ایران و تلاوت قرآن رســمیت گرفت، ســپس وزیر کشــور، گزارشــی از روند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری بیان کرد. عبدالرضا رحمانیفضلی در گــزارش خــود انتخابــات امســال را مهمتریــن حماسه سیاســی کشــور عنوان کرد و از ارائه لایحه جامــع انتخابــات به مجلس دهم خبر داد. ســپس حجتالاســلام محمدیگلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظــم رهبری، متــن حکم تنفیــذ رئیسجمهور را قرائت کرد. آیتالله خامنهای در این حکم از حســن روحانــی بهعنوان «دانشــمند محترم» یــاد کردند و در قســمتی از حکم تنفیذ آوردند: «لازم میدانم بار دیگر درباره اجرای برنامــه اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به موضوع اشــتغال و تولیــد داخلی تأکید کنم و یــادآوری نمایــم که رأی ملّت و تنفیــذ آن موکول بــه حفظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مســتقیم اســلامی و انقلابی است». بعد از قرائت حکم تنفیذ، مقــام معظم رهبری این حکم را به حســن روحانی اعطا کردند، رئیسجمهوری نیز گونه و شانه ایشان را بوسیدند. روحانی بعد از دریافت حکم تنفیذ به ایراد ســخنرانی پرداخت، در پایان نیــز درحالیکه بغض کرده بود، بیان کــرد: «ای خداوند اینک که این ملت بزرگ بار دیگر این بنده کوچک را برای خدمت به خود برگزیده اســت و من را شایسته خدمت به آرمانهای این ملت یافته است، امیدوارم تا در تحمل سختیها و ناملایمات صبور باشم». سپس مقام معظم رهبری به ســخنرانی پرداختند. از حاشیههای این مراسم نیز میتوان به حضور محمود احمدینژاد در این مراسم یاد کرد. او که در ابتدا در کنار حجتالاســلام ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی نشسته بود، بعد از مدتی جای خود را تغییر داد و در کنار حجتالاسلام حســن خمینی نشســت. به جــز ابراهیم رئیســی، محمدباقر قالیباف و مصطفی میرسلیم نیز در مراسم در کنار هم نشسته بودند. این سه به همراه مصطفی هاشمیطبا که به دلیل مشکلات شخصی در مراسم شــرکت نکرده بود، از نامزدهای این دوره از انتخابات بودند. خوشوبش قالیباف با محمدجواد ظریف وزیر خارجه نیز از نکات جالب این مراســم بود. همچنین حضور برخــی چهرههای سیاســی اصلاحطلب در این مراسم به چشــم میآمد، علیاکبر محتشمیپور عضو شــورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، محمد سلامتی و حجتالاســلام هادی خامنهای از جمله ایــن افراد بودند. حجتالاســلام ناطقنــوری نیز در کنار علیاکبر ولایتی نشســته بود. همچنین علاوه بر دختران امام خمینی)ره(، محســن هاشــمی فرزند آیتالله هاشمیرفســنجانی و عضو جدید شــورای شــهر پنجم تهــران و همچنیــن محمدعلی نجفی یکــی از کاندیداهای شــهرداری تهران کنــار هم در مراسم حضور داشتند. مهدی چمران رئیس شورای شــهر تهران، عباس جدیدی و حســین رضــازاده از ورزشــکاران عضو شورای شــهر چهارم تهران نیز در مراسم بودند. آیتالله ابراهیم امینی، حجتالاسلام سیدمحمود دعایی مدیرمســئول روزنامه اطلاعات، حسین شــریعتمداری مدیرمســئول روزنامه کیهان، مرتضی نبوی مدیرمســئول روزنامه رســالت هم به این مراســم آمــده بودند. حجتالاســلام قربانعلی درینجفآبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در کنار داماد خود حســامالدین آشنا نشسته بود. سه نفر از فرزندان مقام معظم رهبری هم در مراسم حضور داشتند.

از اعضــای دولــت اول حســن روحانــی نیــز محمدجواد ظریف، علی طیبنیــا، محمود واعظی، احمدیدانشآشــتیانی، حمید چیتچیان، سیدرضا صالحیامیــری، معصومــه ابتکار، الهــام امینزاده، شــهیندخت مــولاوردی، عبــاس عراقچــی، محمد شریعتمداری و علی شمخانی در مراسم دیده شدند.

حجتالاســلام محمدجعفــر منتظــری، حجتالاســلام غلامحســین محســنیاژهای، عباس جعفریدولتآبادی، حســین هاشمی استاندار تهران نیز به همراه ســعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی از دیگر حاضران این مراسم بودند.

ســردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران، سرلشکر صالحــی فرمانــده کل ارتش، ســردار محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، ســردار حســن فیروزآبادی رئیس ســابق ســتاد کل نیروهای مسلح، حجتالاسلام حســین طائب رئیس اطلاعات سپاه و سردار حســین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه نیز از شرکتکنندگان مراسم بودند.

گــری لوئیس، نماینده ســازمان ملــل در ایران و سفرای کشورهای روسیه، ترکیه، فلسطین و سوریه نیز از میهمانان خارجی مراســم تنفیذ بودند. چند نفر از جانبازان جنگ نیز در این برنامه حضور داشتند. نکته جالب دیگر حضــور میثم مطیعی، مــداح جنجالی مراسم عید سعید فطر در این مراسم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.