آینه

Shargh - - سياست -

قهر با روحانی بیفایده است صادق زیباکلام:

... ما نمیتوانیم همیشــه روی اعتماد عمومی حســاب کنیــم. بنابراین نمیتوان از مردم خواســت به آقای روحانــی رأی دهند و وقتی که عملکردی مخالف خواســت مردم دیدیم، آن را در نقدهای پشــت پرده مطرح کنیــم. در واقع نباید از مسئولیت شــانه خالی کرد. من با تمام وجود باید بگویــم که این کابینه حداقل انتظاراتم را نیز برآورده نکرده اســت. وقتی به این نتیجه میرسم باید این را با صدای بلند بگویم بــرای اینکه صادقبودن با ٢٤ میلیون بدنه رأی آقای روحانی نخســتین و مهمترین کاری اســت کــه باید بــا آن ٢٤ میلیون نفــر انجام داد. لااقل بنده نه نقشــی در انتخاب کابینه داشــتم و نه موافقتی با آن داشــتم. حد توســعه سیاسی و دموکراسی در جامعه ایران این مقدار است و باید آن را پذیرفت. اگر ما با مردم صادق باشــیم و با صدای بلند بگوییم که بخشــی از این کابینه مورد تأییدمان نیســتند و ســعی نکنیــم بــر عملکردها ســرپوش بگذاریم، این کار باعث میشود ازدسترفتن اعتماد مردم رخ ندهد و خســارات ناشی از آن کاهش پیدا کند. اگر محض خوشایند دولت سعی کنیم خطاهای عملکــردی را لاپوشــانی کنیم، آن زمان اســت که ممکن است اعتماد مردم را از دست بدهیم...

دولت دوازدهم و چهار تجربه محمدصرفی:

... یکی از مسائل اصلی و زیربنایی که علیرغــم تمام شــعارها و وعدهها، متأســفانه آنگونــه که بایــد و شــاید در دولــت یازدهم مورد توجه قــرار نگرفت، موضوع کلیدی شــفافیت بود. این بیتوجهی آسیبهای آشکار و پنهان فراوانی را در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی متوجه کشــور کرد. دســت فرمان دولت در جاده شــفافیت بهگونهای بود که عبارت «دولت محرمانههــا» در رســانهها و افکار عمومی شــکل گرفت... . دولت و شــخص رئیسجمهوری محترم گاهــی در بزنگاههــای مختلــف مواضعــی اتخاذ کردهاند که ضربههای ســختی را بــه منافع ملی و باورهای عمومی وارد کرده اســت. اینکه نظام را در کوران رقابتهــای انتخاباتی به 38 ســال اعدام و شکنجه متهم کنند! و یا قدرت موشکی کشور عامل و مانع گشــایشهای ادعایی برجام معرفی و یا سپاه به دولت تفنگدار تشبیه شــود ازجمله این مواضع است. مواضعی که شاید برای ساختن دوقطبیهای کاذب به کار آید اما نمیتوان بهراحتی از کنار تبعات آن گذشت و مدعی شد زدن چنین حرفهایی در ایام انتخابات طبیعی است! ... مشاوران و تصمیمسازانی که چنین برخوردهایــی را برای دولتمردان پختوپز میکنند، باید بیش از پیش زیــر ذرهبین قرار گیرند و روابط آنها با کانونهایی که از این وضعیت ناهنجار سود میبرند، روشن شود... .

تنفیذومسئلهمشروعیت مقامریاستجمهوری حمیــد نظریان:

... به راســتی ماهیــت حقوقی تنفیذ چیســت؟ در قانون اساســی انواع مختلفی از امضا برای مقامات در نظر گرفته شــده اســت. مثلا اصل 1٢3 مقرر میدارد رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را امضا کند و برای اجرا در اختیار مســئولان بگــذارد. نوع نگارش این اصل بهگونهای اســت که جای هیچگونه اختیار و اعمال نظر را برای رئیسجمهور باقی نمیگذارد. بهعبــارت دیگــر امضــای رئیسجمهــور در اینجا «تشــریفاتی» اســت و مقام مذکور ناگزیر از امضا و اجرای تشــریفات پیشبینی شــده اســت. حتی در صورت اســتنکاف وی از امضای مصوبات مجلس، قانون مدنی شــیوهای را مشــخص کــرده که در آن ریاست مجلس جایگزین رئیسجمهور میشود و به جای وی به امضای مصوبات میپردازد... .

دو کلمه حرف حساب با سخنگوی دولت

... سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی سهشــنبه گذشــته به خبرنگاری گفته بود: «انشاءالله کدورتها در مورد محصورین ]بخوانید سران فتنه[ رفع شود». آقای نوبخت اشاره نکرد که این «کدورت» در سال 88 بین کی با کی بوده است و جنس ایــن «کدورت» و ربط آن بــه امنیت ملی چه بوده اســت؟ در ذهن مبارک ســخنگوی دولت مهمتریــن موضوعی که ربط بــه امنیت ملی دارد و تاریــخ معاصر از آن بهعنــوان یک فتنه و خیانت آمریکایی اسرائیلی یاد میکند چرا باید به «کدورت» ترجمه شود؟ وقتی سال 88 اشــرار طرفدار سران فتنه در خیابانها شعار میدادند؛ «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» ما باید دنبال کدورت چه کسی با چه کسانی بگردیم؟ ... چرا باید صورت مســئله فتنه بــا قرائــت همین کدورت کــه آقای نوبخــت میگویــد تحریف و نادیده گرفته شــود؟! وقتی اشــرار طرفدار ســران فتنه کــه در صف آنها منافقین، بهائیان، ضدانقلاب و سلطنتطلبها در خیابانهای تهران رژه میرفتند و شــعار میدادند؛ «مرگ بــر اصل ولایت فقیه» و تمثــال مبارک امام راحل را به آتش کشــیدند، این افراد با چه کســانی کدورت داشــتند. آیا آقای نوبخت در وسط معرکه یک دعوا و نزاع و به قــول خودش کدورت که یک طرف مخالف امام و نظام و ولایت فقیه اســت باید طرف اشرار را بگیرد یا طرف نظام را؟! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.