9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

دســتور احمدينژاد به رئيس كل بانك مركزي: موانع پرداخت وام را هرچه سريعتر برطرف كنيد

حدادعــادل: نياز امروز كشــور مديريت مبتني بر تعقل و تفكر است

ســلطانيه، نماينده ايران در آژانس انرژی اتمی: سياســت دوگانــه آمريــكا زمينهســاز فعاليتهاي هستهاي مخفيانه رژيم صهيونيستي است

خزاعــی، نماينده دائــم ايران در ســازمان ملل: كشــورهاي جهان تاكنون صدها قطعنامه شــوراي امنيت را ناديده گرفتهاند

احمــد خاتمــی، عضــو هيئترئيســه مجلس خبرگان: نظــارت بر همه قوا از نظر قانون اساســي برعهده رهبر است

قشــقاوی، ســخنگوي وزارت خارجــه: القائات پيرامون بيانيــه غيرمتعهدها رويكــرد غيرمنصفانه رسانههاي آمريكايي است

مجمع تشــخيص مصلحت نظــام تصويب كرد: درآمد نفت مــازاد بر صد دلار به صندوق توســعه ملي واريز ميشود

معاون مالي و اداري شهرداري تهران: 80 درصد درآمدهاي شهرداري تهران ناپايدارند

نعمت احمــدي: كانديداتوري عبدالله نوري منع قانوني ندارد

نــوذري، وزيــر نفــت: از خــروج اســتات اويل بياطلاعم

مرتضي آقاتهراني: برخــي از مطالب كتابهاي درسي به درد دنيا و آخرت نميخورد

محســن غرويان: تخريب با هــر هدف و عليه هر جناحي كه صورت بگيرد، كاري غيراخلاقي است

يــك مــاه مهلــت بــه نظــام بانكــي در نامه رئيسجمهور به رئيــس كل بانك مركزي براي رفع مشكلات اعطاي تسهيلات تعيين شد

ســخنگوي وزارت خارجــه: القائات رســانهاي درباره بيانيه حمايت وزيران خارجه كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها غيرمنصفانه است

ســعيدي، معاون بينالملل سازمان انرژي اتمي: آژانس به انتقال دانش هستهاي اولويت دهد

علي كــردان، وزير پيشــنهادي رئيسجمهور به مجلس: براي امنيت مرزها برنامه دارم

مجمع تشــخيص مصلحت نظــام تصويب كرد: واريز درآمد نفت بالاي صد دلار به صندوق توســعه ملي

حســين مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: برخــي عملكردهاي نامطلوب، باعث دلزدگي مردم از سياست شده است

كنعانيمقــدم، دبير شــوراي راهبــردي ائتلاف حزبالله: ضرورت تشــكيل دولت ائتلافي در كشور احساس ميشود

علياكبر جوانفكر، مشاور احمدینژاد: سفرهاي اخير مردم، نشانه بهبود وضعيت اقتصادي آنهاست

خزاعــی، نماينده دائــم ايران در ســازمان ملل: هدف ايــران از عضويت در شــوراي امنيت، اصلاح ساختار اين شوراست

نــزار بن صــادق البهارنــه، مقام بحرينــي: تنها همكاري ايران كافي نيست، ‪+5 1‬نيز همكاري كند

البرادعي خبر داد: بررسي پرونده ايران در نشست عادي شوراي حكام در ماه سپتامبر

احمدینــژاد در نامهای به وزير اطلاعات: علل و عوامل حادثه ريزش ســاختمان در سعادتآباد بايد ظرف يك ماه شناسايي شوند

حســينيان، نماينده ولــي فقيه در بنياد شــهيد: ولايت فقيه جز براســاس منابع ديني و تكليف الهي كاري را انجام نميدهد

ســلطانيه، نماينده ايران در آژانــس بينالمللي انرژي اتمي: سياســت دوگانه آمريكا در مسير حفظ زرادخانه اتمي رژيم صهيونيستي است

متكي، وزير خارجه، بر نقش ايران در اتصال شرق و غرب آسيا تأكيد كرد

وزير نفت اعلام كرد: آمادگي براي توسعه ميدان نفتي آذر با استفاده از توان داخلي

ايــران از حقــوق هســتهای خود ســر ســوزنی عقبنشينی نمیكند

معاون ســازمان انــرژی اتمی: ســاختار آژانس بينالمللی انرژی اتمی بايد به نفع همه اعضا تغيير كند

بشــار اســد: برای دمشــق تحكيم و گســترش همپيمانی با تهران حائز اهميت است

ســيداحمد خاتمی، عضو هيئترئيســه مجلس خبرگان: مجلس خبرگان آيتالله خامنهای را بهترين گزينه رهبری میداند

جلالی، مخبر كميســيون امنيت ملی و سياست خارجی: آمريكايیها دنبال ايجاد فضای رســانهای هستند

انصاری، دبيــر اجرائی مجمــع روحانيون مبارز: مصلحت در برگزاری انتخابات دوقطبی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.