متن سوگند رئیسجمهوري

Shargh - - سياست -

اصل 121 قانون اساســي:

رئيسجمهور در مجلس شــوراي اسلامي در جلســهاي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود، به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضا ميكند: «بســمالله الرحمن الرحيم؛ من بهعنوان رئيسجمهور در پيشــگاه قرآن كريم و در برابــر ملت ايران به خداوند قادر متعال ســوگند ياد ميكنم كه پاســدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه اســتعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مســئوليتهايي كه برعهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراســت از مرزها و اســتقلال سياســي و اقتصادي و فرهنگي كشــور از هيچ اقدامــي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهمالسلام قدرتي را كه ملت بهعنوان امانتي مقدس به من سپرده است، همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.