نه مگر انتظارِ عمل به وعدهها «حق مردم است»!

Shargh - - سياست -

اميدواريم رياست محترم جمهوری كه از امروز و پس از مراســم تحليف، عهدهدار بهبود شــرايط زيســتی 80ميليون شــهروند ايرانی خواهند شــد، در اين چهار ســال مســئوليت خود به درخواست و وعــده و قولی كه درباره بازنگری فقه اســلامی دادهانــد توجه و اقدام كند و امكاناتی فراهم آورند تا ايــن بازنگری بــا تجميع تفســير و تأويل زنان و مردان، توأما، صورت بگيرد تا حقوق برابر و عادلانه انســانی/ اســلامی هريک از زنان و مردان در جای خويش تفســير و تأويــل و به قانــون «روزآمد» و «همزمانی» Synchronic() تبديل شود.

هزارههاســت كه جهان ما، جهانــی فاقد «توان» كامل و تمامِ «انســانی» اســت؛ «توان انســانی»ای كه به نظر كنفســيوس تجميع «ييــن» و «يانگ» و به تعبير پروفســور يونگ «انيما» و «انيموس» و به زبان شــيرين فارسی خودمان «نرينه» و «مادينه» و به كلام قرآنی «مذكر» و «مؤنث» و نيز عملكرد ديالكتيكی آن اســت. نه مگر قرآن میگويد: «انا خلقناكم من نفس واحــده»؟ و نه مگر اين نفس در هــر دو جنس برابر و يگانه اســت؟ و نه مگر هر دو جنس از هر دو توان «نرينه» و «مادينه» برخوردارند؟

*بخشهایی از ایــن دیدگاهها پیشتر در روزنامه شرق شماره 1798 تاریخ 13مرداد 92 ص اول و در روزنامه اعتماد شماره 2747 تاریخ 17مرداد 92، ص 13 و چند روزنامه دیگر آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.