آغاز تنشزدایی تهران-ریاض؟

Shargh - - سياست -

عربســتان تلاش میكند بهطــور آبرومندانهای از باتلاق يمن خارج شود و میداند تهران میتواند نقش مؤثری در حل اين بحران داشته باشد. ايران نيز پس از كسب موفقيتهای سياسی در عراق، لبنان و اينک در سوريه بايد در فكر تبديل اين موفقيتهای نظامی به دستاوردهای پايدار سياسی و اقتدار منطقهای باشد.

بارهــا و از خلال مطالب متعــدد در جرايد بر اين نكتــه تأكيد كردهام كه ايــران نيازمند كليدزدن برجام منطقهای اســت و در همين راســتا يمن نقطه آغاز و كليدی حلوفصل بحران روابط ايران و عربســتان در قالب منطق «برد – برد» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.