متمضرحاتده دمارنیدیالاسترمتحسدهاباز آاتممترحيدهکعرابی

Shargh - - جهان -

دو ســال پيش وقتی جنگ داخلی يمن آغاز شــد و هشدارهای بينالمللی را بهدنبال داشت، ايالات متحده از نيروهای درگير خواست به درگيریها خاتمه دهند، اما تلاشهايش را يکی از معتمدترين متحدانش بینتيجه گذاشت: امارات متحده عربی. واشنگتنپست در گزارشی رابطــه امارات متحده عربی با ايالات متحده را بررســی کرده و مروری داشته بر منافع و ضررهای اين همپيمانی. بــه گــزارش واشنگتنپســت، صدها يمنــی در جنگ و حملات هوايی جــان باختند، اما امارات که بخشــی از ائتلاف تحت رهبری عربســتان سعودی و مورد حمايت ايالات متحده بود، شرکای خود را تشويق کرد تا در برابر درخواســتهای جان کری، وزير خارجــه وقت آمريکا، برای گفتوگوهای صلح يا آتشبس مقاومت کنند.

واشنگتنپست در گزارش خود نوشته است همزمان با ســفر جــان کری به منطقــه در ماه می ســال 201۵، محمد بنزايــد آلنهيان، يکی از رهبران ارشــد اماراتی، به نخســتوزير يمن گفت: «يمنیها بايد قاطع باشــند، چراکه وزير امور خارجه آمريکا ســخنگويی است که در متقاعدکردن طرفهايش مهــارت دارد». طبق چکيده نشستی که بخشــی از ايميلهای فاششده ديپلماتيک اماراتیهاســت و واشنگتنپســت آن را منتشــر کــرده، شاهزاده اماراتی همچنين گفته کشورهای عرب حاشيه خليجفارس هم بايد قاطع باشند. اين نشست گويای اين بود که امارات تلاش میکند از قدرت نظامی، ديپلماسی و ابزارهــای مخفی بــرای تقويت متحــدان و مقابله با رقبايش و نفوذ در سراسر خاورميانه استفاده کند. نقش اين کشــور در يمــن و اقدامات اخيرش بــه اختلافنظر با ايالات متحده و پيچيدهشــدن روابــط نظامی چندين دههای دو طرف منجر شــده اســت. تا پيش از اين هم، ظهور امارات متحده بهعنوان يکــی از متحدان نظامی اصلــی ايالات متحده، اين کشــور را از ديگر کشــورهای عربــی جدا ميکــرد و جاهطلبيهاي بيانــدازه و نفوذ منطقهاي اين کشور را افزايش ميداد، اما حالا در دولت ترامپ ظاهرا دو کشــور براي گســترش مشارکت اعلام آمادگي کردهاند. بسياري از ژنرالهاي آمريکايي از جمله جيمــز متيس، وزير دفــاع ايالات متحده، اين کشــور را الگويي براي اين ميدانند که چگونه متحدان منطقهاي ميتوانند بار اضافي جنگ با تروريســم را از روي دوش ايــالات متحده بردارنــد. تنش ميان ايــن دو متحده ماه گذشــته و پس از آن رو آمد که مقامات اطلاعاتي آمريکا گفتند امارات متحده در هککردن وبسايت دولتي قطر دست داشته است، امري که شکاف ديرينه ميان متحدان حاشيه خليج فارس آمريکا را به اوج رساند و کاخ سفيد را مجبــور به ميانجيگري کرد. امــارات متحده و آمريکا درباره ليبي هم اختلافنظر دارنــد و مقامات آمريکايي ميگويند امارات تلاشها بــراي برقراري صلح را خنثي ميکند. درهمينحال حمايت آمريکا از امارات متحده و ديگر متحدان منطقهاش در جنگ وحشيانه يمن، آمريکا را متهم به همدستي در جنايات جنگي کرده است.

واشنگتنپســت در ادامه به شــرح چگونگي تقويت نيروهاي نظامي و قدرتگرفتن شيخنشين کوچک حاشيه خليجفارس اشــاره ميکند و مينويســد: در سال 19۸1 و فقط يک دهه بعد از اســتقلال امارات، محمد بنزايد آلنهيان که بعدها وليعهد ابوظبي شد، با اين جاهطلبي بزرگ به واشــنگتن پرواز کرد که جنگندههاي آمريکايي را بخرد و قابليت نظامي اين پادشــاهي ثروتمند نفتي را تقويت و کشورش را به قدرتي جهاني تبديل کند، اما به گفته يکي از ديپلماتهاي ســابق ايالات متحده «در آن زمان هيچکس نميدانســت امارات کجاست و اين بچه کيســت ». در سالهاي بعد، امارات متحده شروع کرد به ارســال نيروهاي خود به جنگهاي تحت حمايت غرب، از جمله جنــگ 1991 خليجفارس، ســومالي، بالکان و افغانســتان. دولت امارات حتي يکسري پايگاه نظامي در کشورهاي آفريقايي تأسيس کرد که دسترسي بيشتري به ارتش اين کشــور ميداد. امارات حتي دنبال افزايش هزينهها بود و علاوه بر خريدن جنگندههاي اف 16، اولين متحــد آمريکا بود که سيســتم دفاع موشــکي تاد را به دســت آورد. آنها حالا اميدوارند جنگندههاي اف ۳۵ را خريداري کنند، يعني پيشرفتهترين جنگندههاي پنتاگون که هرکــدام صد ميليون دلار روي دســت امارات خرج ميگذارد. مقامات اماراتي ميگويند بهخاطر تهديد ايران اســت که آنها بر آن شدهاند نيروي نظامي مدرني ايجاد کنند و نيروهاي خود را فراتر از مرزهايشان آزمايش کنند. آنها همچنين ميگويند مدرنسازي ارتش لازمه مقابله با اخوانالمسلمين و هر گروه سياسي يا مسلحي است که شاخهاي از اين گروه باشد. اين موضع براي ايالات متحده موجب دردســر شده، از جمله در ليبي. خلبانان اماراتي نقش مهمــي در مداخله نظامي ســال 2011 در ليبي و ســرنگوني معمر قذافي بازي کردنــد، اما حمايت مالي و نظامي بيســروصداي امــارات و مصر از خليفه حفتر موجب نااميدي آمريکا شد. حفتر چهره قدرتمندي بود که رهبري مبارزه خشونتآميز عليه نيروهاي اسلامگرا را بر عهده داشــت و حمايت امارات و مصر از او محاصره تسليحاتي سازمان ملل را نقض ميکرد. به باور مقامات آمريکايي حفتر يکي از موانع اصلي راهحل سياســي در ليبي است.

باتلاقيمن

دو ســال بعــد از آغاز جنــگ در يمن، هــزاران نفر با حمــلات هوايي جنگندههــاي ائتــلاف و گلولهها و شليکهاي توپخانه کشته شــدهاند. گرسنگي و بيماري از جمله بيماري همهگيــر وبا، ميليونها يمني را تهديد ميکنــد. امارات متحــده بعد از آنکــه حوثيها دولت يمن را ســرنگون کردند، به ائتلافي به رهبري عربستان پيوســت. امارات مثل عربســتان ســعودي، حوثيها را نماينده ايران ميدانــد، ادعايي که مقامات آمريکايي در آغاز جنــگ آن را اغراقآميز ميخواندند. به گفته رابرت ملي، هماهنگکننده سابق کاخ سفيد در امور خاورميانه، شــمال آفريقا و کشورهاي حاشــيه خليجفارس، برخي از اعضاي دولت اوباما به متحدان حاشــيه خليجفارس خــود هشــدار دادند که ايــن مداخله توجيهــي ندارد. آنطورکه اين مقام آمريکايي گفته مقامهاي دولت اوباما بهدليل خشم کشورهاي حاشــيه خليجفارس از توافق هســتهاي آمريکا با ايران، تصميم گرفتنــد از ائتلاف به رهبري عربستان حمايت کنند، اما اميدوار بودند مداخله ايــالات متحده را بــه حداقل برســانند و به حلوفصل سياسي برســند. بااينهمه واشنگتنپســت در گزارش خود ميگويد دولت ترامپ ظاهرا اولويت خود را فشــار بــر ايران قرار داده و ازهمينرو مداخله ايالات متحده در يمن احتمالا بيشتر ميشــود. به گزارش واشنگتنپست حمايت ايالات متحده از نيروهاي خارجي در يمن حتي اگر غيرمســتقيم هم باشــد، خطراتي را براي آمريکا به دنبال دارد. گزارشهاي ماه ژوئن آسوشيتدپرس و ديدبان حقوق بشــر، گوياي اين بود که امارات يا نيروهاي وفادار به اين کشــور، شبکهاي از زندانهاي مخفي را در جنوب يمن ايجاد کردهاند. شــاهدان به آسوشيتدپرس گفتهاند حداقــل در يک مــورد نيروهاي آمريکايــي در جايي که بازداشتشدگان شکنجه ميشدهاند، حضور داشتهاند و اين يعني همدستي در خشونتي تمامعيار.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.