تلگرام، بازار سنتی را میبلعد

Shargh - - جهان -

اين موضوع، حضور و سرمايهگذاری کسبوکارها را با ريســک زيادی مواجه میکند و از سوی ديگر نيز در آينده شبکههای اجتماعی به سمت کاربری واحد و حرفــهای خواهند رفت و بايد افراد سياســتهای مشــخصي برای حضور کسبوکارشان در هريک از آن شبکهها و منطبق بر نيازهای زمان و سياستهای آن شبکه اتخاذ کنند».

با فیلترينگ چه کنیم؟

اصلیترين سؤالی که در کسبوکارهای تلگرامی مطرح میشــود، اين اســت که «اگر تلگــرام فيلتر شــود، چه اتفاقی میافتد؟». از نظر هومن رضوانی، کارشــناس ديجيتــال مارکتينگ، احتمــال فيلترينگ بســيار کــم اســت. در مقابــل، عزيز بنیهاشــمی، کارشــناس توسعه بازار، میگويد اگر فيلترينگ اتفاق بيفتد، مــردم و فعالان بــازار از ابزارهــای ارتباطی ديگــری اســتفاده میکنند. رضوانــی میگويد : «اگر قرار بود تلگرام فيلتر شــود، مرکز ساماندهی فضای مجازی برای ســاماندهی کانالها وارد گود نمیشد؛ نمیتوان با فيلترينگ جلوی تکنولوژی را گرفت؛ اما میتوان مديريت هوشــمندانه را در دســتور کار قرار داد». اين کارشــناس ديجيتــال مارکتينگ همچنين اضافه میکند: «دولت با اين چالش روبهرو است که اگر تلگرام را فيلتر کند، بسياری از کسبوکارهايی که در اين شبکه ارتباطی ايجاد شده است، از بين خواهد رفــت و میتواند هجمهها را عليه دولت زيادتر کند؛ چرا که نرخ بیکاری بيشتر میشود». در مقابل، عزيز بنیهاشــمی، کارشناس توســعه بازار میگويد: «در مارکتينگ موضوعی وجود دارد که میگويد صاحبان کســبوکار بايد بــه روشهای مختلــف اطلاعات ارتباطی مشــتريان را به دســت آورند؛ اين اطلاعات شــامل ايميل و شــماره تلفن میشــود؛ چرا که اگر فيلترينگ اتفاق بيفتد، چنانکه پيش از اين هم با اين موضوع روبهرو بودهايم، اين اطلاعات سبب میشود صاحبان کســبوکار مشــتريان خــود را در نرمافزار جديد به آسانی پيدا کنند و به کارشان ادامه دهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.