جنجالهای تلفنی

Shargh - - جهان -

روز پنجشنبه انتشار متن گفتوگوی تلفنی دونالد ترامپ با انريکــه پنا نيتــو، رئيسجمهور مکزيک و مالکوم ترنبول، نخســتوزير اســتراليا، نيز خبرساز شد. او در گفتوگوی تلفنی با رئيسجمهور مکزيک کــه در تاريخ 27 ژانويه و يک هفته بعد از حضور او در کاخ سفيد صورت گرفت، با تأکيد بر اينکه بودجه ســاخت ديوار مورد نظر او ميان مکزيک و آمريکا را از منابعــی در آمريکا تأمين خواهد کــرد، از پنا نيتو خواســته ديگر جمله «مکزيک پول ديوار را نخواهد داد» را بر زبان نياورد. بهنظر ترامپ قصد داشــته تا با پاياندادن به انتقادات رئيسجمهور مکزيک، خود را از زيــر بــار انتقادات داخلی خارج کنــد. او که در دوران فعاليتهای انتخاباتیاش از ســاخت ديوار با بودجه مکزيک ســخن میگفت، در ادامه از ساخت ايــن ديوار با منابع داخلی خبر داد و مدعی شــد که مکزيکیها را به بازپرداخت هزينه آن مجبور خواهد کــرد. او همچنين پنــا نيتو را به وضع يــک ماليات مرزی ســنگين برای عــدم ورود کالاهــای مکزيکی بــه آمريکا تهديد کرده و دربــاره حجم بالای قاچاق مواد مخدر از مکزيک گلايــه میکند. در هر صورت متن منتشرشــده اين مکالمات بــر فضای تنشآلود اين گفتوگوها که پيشتر رســانهها از آن خبر داده بودند، صحه میگذارد. ترامپ در گفتوگوی تلفنی با نخستوزير اســتراليا نيز ضمن انتقاد از توافق دو کشور بر سر نحوه پذيرش مهاجران، اين گفتوگوی تلفنی را بدترين اتفاق آن روز خود خوانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.