برگزاري اولين جلسه مجلس مؤسسان ونزوئلا

Shargh - - جهان -

اوليــن نشســت مجلــس بازنويســي قانــون اساسي ونزوئلا با حضور ۵4۵ نماينده روز گذشته تشــکيل شــد. اين مجلس ميتواند به رويارويي ميان نيکلاس مــادورو، رئيسجمهــور ونزوئلا و مخالفانــش تبديل شــود. در همين حــال، هدر ناوئــرت، ســخنگوي وزارت خارجــه آمريکا، در بيانيهاي گفت: آمريکا مجلس مؤسســان ونزوئلا را به رسميت نخواهد شــناخت چراکه انتخابات مربوط به آن فاقد نظارت بينالمللي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.