سوگند کابينه جديد پاکستان

Shargh - - جهان -

کابينه جديد دولت پاکستان روز گذشته پس از يک هفته اغتشاش سياســي در اين کشور سوگند ياد کرد. به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، برخــي از تغييرات شناختهشــده در ايــن کابينه 4۳ عضوي عبارتاند از اولين وزير خارجه دولت پاکستان از سال 201۳ تاکنون، چراکه در دوره دولت نواز شريف، وزير خارجه رسمي وجود نداشت و وظايف اين سمت به سرتاج عزيز، مشاور امور خارجه نواز شريف، سپرده شــده بود. در کابينه جديد خواجهمحمد آصف، وزير دفاع سابق، قرار است وزير خارجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.