ديدار عادل الجبير با رياض حجاب

Shargh - - جهان -

عادل الجبير، وزير خارجه عربستان، روز پنجشنبه بــا رياض حجــاب، هماهنگکننــده کل هيئت عالي مخالفــان در مذاکرات ســوريه در ريــاض ديدار کرد. الجبير در اين ديدار بر موضع کشــورش در حمايت از مخالفان سوريه تأکيد کرد و به بررسي آخرين تحولات سوريه و نتايج نشستهاي ژنو پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.