قصاص، مجازات مردی که 2 نفر را کشت

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردان افغانســتانی که برای پــول دو نفر را به قتل رســاندند، به قصاص، زندان و شــلاق محکوم شــدند. یکی از متهمان در جلســه رسیدگی از صدور رأی قصاص ابراز خوشحالی کرد.

بــه گزارش خبرنگار ما، بهمنماه ســال ٩١ مأموران از وقوع یک قتل در ورامین باخبر شدند و بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند. آنها در تحقیقات اولیه متوجه شــدند مقتول پیرزن کهنسالی است که بر اثر ضربه به سرش جان خود را از دست داده است. پسر مقتول به مأموران گفت: ما افغانستانی هستیم و در ایران زندگی میکنیم. مدتی پیش یکی از هموطنانم به نام اکبر، هشت میلیون تومان پول از من گرفت، روز قبل از حادثــه به او گفتم پولــم را لازم دارم، او نیز قبول کرد پول را به خانه ببرد و به مادرم بدهد. زمانی که به خانه برگشــتم، مادرم کشته شده بود و هشت میلیون تومان نیز در خانه نبود. تحقیقات پلیس برای پیداکردن عامل قتل این زن آغاز شــده بود که مدتی بعد مردی ایرانی به مأموران خبــر داد، به او دســتبرد زدهاند. ایــن مرد گفت: شــغلم خریدوفروش ضایعات آهن اســت بــه همین دلیل زمانی که دو مرد افغانســتانی که مدعی بودند ضایعات آهن دارند، به سراغم آمدند، قبول کردم با آنها به محلی بروم که ضایعات را نگهداری میکنند. در راه، متوجه شــدم آنها نشــانی مکانهای عجیبی را به من میدهند، برای همین کمی ترسیدم و به آنها گفتم میخواهم برگردم که یکی از آنها که احمد نام داشــت، با قمه چند ضربه به سرم زد و نفر دوم به نام محمد به سمت من آمد، میخواســت مرا بکشد. خیلی ترسیده بودم و التماسش کردم مرا نکشد و گفتم بچه کوچک دارم، به آنها رحم کنید؛ با شــنیدن این حرف محمد مرا ول کرد و در نهایت یک چک ١0 میلیون تومانی از من به سرقت برد.

مأموران رســیدگی به این پرونده را نیز در دستور کار خود قرار دادند، اما نتوانســتند دو مرد ســارق را پیدا کنند تا اینکه مدتی بعد مأموران از مفقودشــدن مرد جوانی با خبر شــدند. این جوان که آرش نام داشت، صبح زود با ماشــین از خانه خارج شــده و به خانه برنگشــته بود. چند روز پس از اعلام مفقودی این مرد جوان، مأموران جسد او را پیدا کردند و در ادامه تحقیقات متوجه شــدند دو مرد افغانســتانی ماشین او را به ســرقت بردهاند مأموران پس از چند روز خودرو را شناســایی و سارقان را که احمد و محمد نام داشــتند، بازداشــت کرد. آنهــا ابتدا منکر قتل آرش شــدند، اما پــس از بازجویی فنی، محمد با اعتــراف به قتل آرش به مأمــوران گفت: آرش ضایعات آهن خریدوفروش میکرد و به همین بهانه او را به محل حادثه کشــاندم و پس از اینکه او را به قتل رساندیم، خودروی او را هم سرقت کردیم.

او در ادامه تحقیقات به قتل دیگری که در ســال ٩١ انجام داده بود، اعتراف کرد و گفت: به دوســتم هشــت میلیون تومان بدهکار بودم و او طلبش را میخواســت. به خانه آنها رفتم و پــول را به مادرش دادم و دیــدم که مقتول پول را درون صندوقچه گذاشــت. چنــد دقیقه بعد از اینکه از خانه خارج شــدم، با خودم فکر کردم این زن در خانه تنهاست و بــرای همین تصمیم گرفتم به خانه برگــردم و پول را با خودم بردارم، اما پیر زن متوجه حضور من شــد و میخواست مانعم شود. من هم او را هول دادم و او ســرش به دیوار برخورد کرد و جان خود را از دســت داد. چند روز پس از این حادثه، با احمد آشنا شدم و بقیه سرقتها را با او انجام دادم. چند روز بعــد، یک مرد ایرانی را به بهانه فروش آهن به محل خلوتی بردیم. زمانی که میخواســتیم با چاقو او را بزنیم او خیلی التماس کرد، برای همین او را رها کردیم. پس از آن، آرش را شناســایی کردیم و به قتل رساندیم.

بــه ایــن ترتیب، با توجــه به اعترافــات متهمان و شــکایت اولیای دم،کیفرخواست علیه آنها صادر شــد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران قرار گرفت. در ابتدا، اولیای دم در جایگاه حاضر شــده و خواســتار صدور حکم قصاص شــدند؛ سپس محمد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: اتهاماتم را قبول دارم. احمد هیچ نقشــی در قتلها نداشت. از کاری که انجام دادهام پشیمانم، اما اگر هم آزاد شــوم، جایی در جامعه نخواهم داشــت، برای همین خوشحالم از اینکه اولیای دم درخواســت قصاص کردند. وقتی نوبت به احمد رسید، او اتهــام خود را انکار کرد و گفت: من قاتل نیســتم و فقط در ســرقت ماشــین مردی که زخمی شد، نقش داشــتم. در پایان، قضات وارد شور شــدند و محمد را به قصاص و احمد را به ٢٢ ســال حبس، ١١0 ضربه شلاق و اخراج از کشور محکوم کردند. این حکم پس از ارسال به دیوان عالی کشور تأیید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.