جزئیات قتل پدر و پسر تبریزی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

تحقیقــات درباره پــدر و پســر تبریزی که اجسادشان در خانه پیدا شــده، آغاز شده و پلیس اعــلام کرده به صــورت ویژه بر ایــن پرونده تمرکز کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، اجســاد پدر و پسر زمانی پیدا شد که یکی از اعضای خانواده آنها که در سفر بود، بعد از بازگشــت متوجه بوی تعفن و ســپس اجساد شــد و موضوع را به پلیس خبر داد. بعد از حضور مأموران در محل مشــخص شد این دو نفر پدر و پسری هستند که به یک شکل کشته شدهاند.

فرمانــدار تبریــز دربــاره این قتلهــا گفت: پدر ۶0ســاله و پســر ٢8ســالهای که جسدشــان پیدا شــده، با چاقو کشــته شــدهاند. رحیم شهرتیفر اظهار کرد: جســد بیجان این پدر و پســر در حالی در خانهشان کشف شــد که از مرگشان 48 ساعت سپری میشد.

وی ادامــه داد: اقــوام ایــن پــدر و پســر در شهرســتان بودند که به محض بازگشت به منزل با اجســاد بیجان این دو مواجه شــدهاند. وی با رد شــایعات مختلف اذعان کرد: هنوز پلیس به دنبال سرنخهای موجود و بررسی زوایای پیدا و پنهان این حادثه دلخراش است.

تا زمانی که تحقیقات پلیس آگاهی تبریز تکمیل نشده، نمیتوان دلیل یا دلایل این قتل را پیشبینی کرد. شــهرتیفر افزود: هرگونه احتمالی در دست بررسی است تا مشــخص شود این پدر و پسر که با چاقو کشته شدهاند، چطور به قتل رسیدهاند.

این گزارش میافزاید همچنین ساعت ١١شب در پی تماس تلفنی همسایههای مجتمع صدف واقع در شهرک نور تبریز مبنی بر بوی نامطبوع، نیروهای پلیس آگاهی اســتان جهت بررسی این موضوع به آدرس اعلامی اعزام شدند.

به محض حضور پلیس در صحنه، مشاهده شد یک مرد میانســال و یک مرد جوان با چاقوی تیز از ناحیه رگ گردن مجروح شده و به علت خونریزی شــدید فوت کردهاند. شــهرتیفر، فرمانــدار تبریز افزود: هرگونه احتمالی در دســت بررســی است تا مشــخص شود این پدر و پســر که با چاقو کشته شدهاند، به قتل رســیدهاند یا خودکشی کردهاند یا هر احتمال دیگری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.