تبرئه مرد جوان از اتهام ربودن روانپزشک

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که متهــم بود روانپزشــکی را به دلیل اختلاف با او ربوده و مورد ضربوجرح قرار داده است، پس از سه بار محاکمه تبرئه شد. به گزارش خبرنگار ما، بیستوچهارم خرداد ســال ٩3، مردی به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: روانپزشــک هستم. اسفند سال ٩٢ یک واحد آپارتمان در اکباتان برای درمان بیمارانم اجاره کردم. در همان روزهای اول مســتأجر سابق آن ملک که فرهاد نام داشــت، با تهدید از من خواســت آنجــا را تخلیه کنم. او زمانی که بــا مقاومتهای من مواجه شــد، ادعا کرد سرقفلی آنجا را دارد و میتواند من را بیرون کنــد. به حرفهای فرهــاد توجه نکردم و به کار خــود ادامه دادم.شــاکی در ادامه گفت: روز حادثــه زمانی که میخواســتم به خانــه برگردم، در میدان بسیج شهرک اکباتان راننده یک خودرو به بهانه گرفتن آدرس من را صدا زد. به او نزدیک شــدم تا او را راهنمایی کنم. زماني که نزدیکش شدم او ادعا کرد از بیماران سابق من است و اصرار کرد که مرا به مقصدم برســاند. هرچه فکر کردم او را بــه خاطر نیاوردم و به او گفتم شــما را به یاد ندارم. بــا تعجب به من گفت چطــور من را به یاد نداری و ناگهان یک ضربه مشــت به ســر من وارد کرد و مسیر را تغییر داد. با سروصداي من راننده ترسید و کنترلش را از دست داد و با مانعی برخورد کرد. من هم از فرصت استفاده کردم و از آنجا فرار کردم. با اعلام این خبر مأموران فرهاد را شناسایی و از او بازجویــی کردند. فرهاد منکر آدمربایی شــد و گفت: شــاکی من را میشناخت و با میل خودش سوار خودرو شــد تا درباره اختلافاتمــان صحبت کنیم؛ اما ناگهان عصبانی شــدم و با یکدیگر درگیر شــدیم. بعد از گفتههای متهم پرونده به دادگاه کیفری دو اســتان تهران فرســتاده شــد و در تاریخ چهارم تیر ســال ٩5 بعد از محاکمــه فرهاد از آدمربایی تبرئــه؛ اما درباره ضربوجرح به پرداخت دیه محکوم شــد. این رأی با اعتراض شــاکی براي رسیدگي به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرســتاده و رسیدگی شد. در ابتدا شــاکی گفت: بعــد از اجاره آپارتمــان متهم به صورت تلفنی ایجاد مزاحمت میکرد و تا روز حادثه او را ندیده بودم؛ سپس متهم با انکار جرمش در جایگاه قرار گرفت و گفت: وقتی شــاکی برای اجاره آپارتمان آمد، مــن را دیده بــود و میشــناخت. روز حادثه نیز برای حل اختلافات قبلی و رفع ســوءتفاهمات به میل خودش سوار ماشین شد؛ اما منجر به ضربوجرح شد. در پایان قضات پرونده را بار دیگر به دادســرا فرستادند و بعد از تحقیقات بیشــتر مشخص شد شاکی و متهم همدیگر را میشناختند بنابراین اعتراض شاکی نقض و متهم از اتهام آدمربایی تبرئه شــد و حکم مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.