بدن یکی از 2 سر کشف شده در شیخ بهایی پیدا شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

در پی کشف دو سر بریده متعلق به یک زن و یک مرد در خیابان شیخ بهایی تهران، تنه زن در مرکز بازیافت تهران پیدا شــد. هفته گذشته در پی تماس فردی و اطلاع از وجود دو ســرِ سوخته در خیابان شیخ بهایی، پیگیری مأموران برای یافتن عاملان و شناســایی هویت سرها آغاز شد. این دو سر که ســوخته بودند به یک مرد و یک زن تعلق دارند. با حضور نیروی انتظامی در محل مشخص شــد که محل ایــن جنایت جای دیگــری بوده و سپس ســرها به این منطقه منتقل شده است. با دستور قضائی سرها به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران تحقیقات برای کشــف تنــه قربانیان و شناســایی هویت آنها را آغاز کردند. تحقیقات در اینباره ادامه داشــت تا اینکه دیروز کارگران مرکز بازیافــت زباله تهران، با تنــه زنی در میان زبالهها روبهرو شدند و موضوع را به پلیس گزارش دادند. مأموران با حضور در محل متوجه شــدند که تنه متعلق به زن جوانی اســت که سر ندارد. به دلیل اینکه احتمال میدادند تنه متعلق به سر سوخته باشد، آزمایش دراینباره را در دستور کار قرار داده و مشخص شــد فرضیه آنها درســت بوده است. عامل یا عاملان این جنایت هولناک، تنه زن جوان را پــس از قتل در داخل ســطل زبالهای در تهران رها کرده بودند. جســتوجو بــرای یافتن تنه مرد جوان هم ادامه دارد. مأموران به دنبال هویت این دو نفر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.