اعتیاد مادر، جان دختر 9ساله را در کرمان گرفت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

دادســتان عمومی و انقــلاب کرمان از مرگ مشــکوک کودک ٩ســاله خبر داد و گفت: تحقیقات انجامشده نشــان داد که مادر معتاد این کودک، وی را به قتل رســانده اســت. به گــزارش روابطعمومی دادگســتری کل استان کرمان دادخداســالاری افزود: در پــی شــکایت مردی مبنــی بر مرگ مشــکوک نوه ٩سالهاش، بررسی این موضوع در دستور کار بازپرسی شــعبه سوم دادســرای عمومی و انقلاب شهر کرمان قرار گرفــت. وی ادامه داد: در تحقیقات انجامشــده مشخص شد دختر ٩ساله پس از متارکه پدر و مادرش تا ششســالگی نزد مادر خود زندگی میکرده است. وی با اشــاره به اینکه پس از ششســالگی حضانت وی بــه جد پدریاش ســپرده شــده بود، بیــان کرد: وی در تابســتان ٩5 هنگامی که بــرای دیدار نزد مادر خود میرود به طرز مشــکوکی جان خود را از دست میدهد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمان اظهار کرد: پــس از بازجوییهای انجامشــده از مادر مقتول مشــخص شــد وی دچار اعتیاد بوده و برای اخاذی از خانواده همسر سابق خود اعلام میکند فرزندش دچار بیماری سرطان اســت. سالاری گفت: این مادر معتاد، برای اینکه نقشــه شــیطانیاش برملا نشود، موهای دختر را تراشیده و به وی داروهای ترامادول و متادون میداده که موجب مســمومیت کــودک و در نهایت منجر به مرگ کودک میشود. این مقام قضائی اعلام کرد: طبق نظریه پزشــکی قانونی، این کودک مبتلا به ســرطان نبوده و علت فوت وی مسمومیت توأمان با ترامادول و متادون و عوارض ناشی از آن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.