تعقیب قضائی سارقان ملیکای یکونیمساله

Shargh - - حوادث -

میزان:

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفــت: تعقیب قضائی ســارقان کودک مشهدی در دســتور کار دادســرای اصفهان قرار گرفت. حسن رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکــز اســتان اصفهــان، گفت: تعقیــب قضائی ســارقان کودک مشهدی در دســتور کار دادسرای اصفهان قرار گرفت. وی افزود: با پیداشدن کودک ربودهشــده مشــهدی در اصفهان، پرونده قضائی آن در شــعبه ٢4 بازپرســی دادســرای عمومی و انقلاب اصفهان تشکیل شد و تحقیقات مقدماتی و تعقیــب کیفری متهمان این پرونده در دســتور کار قرار گرفت. دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان اصفهــان تصریح کــرد: اینگونــه جرائم کــه امنیت جامعه را تحتتأثیــر قرار میدهند، با برخــورد قاطع و ســریع دســتگاه قضائی همراه خواهد بود و مجرمان آن هیچگونه حاشــیه امنی نخواهند داشت و اشد مجازاتهای قانونی درباره آنها اعمال خواهد شــد. ١0 مرداد قاضی حسینی، معاون دادستان مشــهد، در گفتوگو با خبرنگار گــروه حقوقی و قضائی خبرگــزاری میزان، گفت: با مفقودشــدن ملیکا دختربچه یکونیمســاله از اول مرداد در مشــهد دســتور ویژه صادر و پرونده به شــعبه 40٩ جرائم خاص مشــهد ارجاع داده شد. وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، این کودک به صورت رهاشده در اصفهان پیدا شد و به بهزیستی تحویلی داده شد. کودک شب گذشته به آغوش خانواده بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.