درگیری مسلحانه پلیس کرمان با اشرار مسلح در بم

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان از درگیری مســلحانه مأموران یگان تــکاوری بم با اشــرار مســلح خبر داد و گفت: در ایــن عملیات 357 کیلو انواع مواد مخدر کشــف شــد. سردار «رضا بنیاســدیفر» اظهار کرد: مأمــوران یگان تکاوری ١١4 بم، هنگام گشــتزنی با اشرار مسلح درگیر شــدند. وی بــا بیان اینکــه در این درگیری مسلحانه اســتوار دوم «محمدحسین رئیسی» به فیض شهادت نائل شد و شش نفر از همکارانمان مجروح شــدند، گفت: در پاکســازی منطقه ٢٢۶ کیلوگــرم تریــاک، 4٢ کیلــو هروئیــن و 8٩ کیلو حشیش کشف و یک دستگاه خودروی پژو متعلق به اشرار نیز توقیف شــد. فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه اشــرار با اســتفاده از تاریکی و شــرایط منطقهای متواری شــدند، گفت: تلاش برای دستگیری اشرار قاچاقچی ادامه دارد. سردار بنیاســدی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید استوار دوم «محمدحســین رئیسی» ١3 مردادماه همزمان با نماز جمعه در مصلای شهرســتان بم برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.