عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی هرسین دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

فردی که در شهرستان هرسین با شلیک گلوله منجر به شهادت مأمور نیروی انتظامی شده بود، در شهر کرمانشاه دســتگیر شد. محمدحسین صادقی، دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز اســتان کرمانشــاه در گفتوگو بــا خبرنگار گــروه حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان از دســتگیری عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی خبــر داد. وی گفت: فردی که در یکی از روســتاهای شهرستان هرسین مأمور نیروی انتظامی را با شــلیک شش گلوله به شهادت رسانده بود، در شــهر کرمانشاه شناسایی و دســتگیر شد. در تاریخ ١٢ مردادماه در پی یک فقره نزاع دستهجمعی مســلحانه بین دو خانواده واقع در روســتای بابازید هرسین، پرسنل انتظامی این شهرستان به روستا اعزام میشوند. در این درگیری یکی از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان هرسین با هویت گروهبان امین رضایی بر اثر اصابت شــش عدد گلوله به ناحیه پا و شکم مجروح و پس از انتقال به بیمارستان شهدای هرسین به علت شدت جراحت به درجه رفیع شهادت نائل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.