جزئیات دستگیری برادران موادفروش

Shargh - - حوادث -

رئیــس پلیس مبارزه بــا مواد مخــدر پایتخت از دســتگیری دو برادر که به صورت گســترده در حوزه توزیــع مــواد فعالیت داشــتند، خبر داد. ســرهنگ محمد بخشــنده، درباره جزئیات عملیات پلیس برای دستگیری این دو برادر سابقهدار گفت: در پی اطلاعات بهدستآمده درباره فعالیت دو برادر در سطح گسترده توزیع گراس و مشروبات الکلی، موضوع در دستور کار قرار داده شــد. وی افزود: در اجرای دســتور قضائی، این دو برادر در عملیاتی ضربتی در داخل منزلشــان دستگیر و در بازرسی صورتگرفته ٢٢کیلوو ۶00 گرم گراس، 3٢0 گرم قارچ، مقادیری مشروبات الکلی، یک عدد شوکر، یک قبضه قمه و یک دستگاه ترازو کشف شــد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: متهمان دســتگیر و برای سیر مراحل قانونی به اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.