113 کیلوگرم تریاک در طبس کشف شد

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامی شهرســتان طبس از کشــف ١١3 کیلوگرم تریاک در بازرســی از یک کامیــون در ایــن شهرســتان خبر داد. ســرهنگ «محســن جلالیان»، فرمانده انتظامی شهرســتان طبــس اظهار کــرد: مأموران ایســت و بازرســی دیهوک طبس هنگام کنتــرل خودروهای عبوری به یک کامیــون که از اســتانهای همجوار عازم شــهرهای مرکزی کشــور بود، مشــکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وی بیان کرد: در بازرسی از خودرو ١١3 کیلوگرم تریاک کشــف و یک متهم در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.