امیر نادری بعد از سالها با «کوه» آمد

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

فیلم «کوه»، ســاخته امیر نادری، از دهم مرداد در سالنهای سینمای گروه «هنــر و تجربه» اکران شده است. «کوه» بهعنوان اولیــن فیلــم ایتالیاییزبان امیر نادری، روایتگر ماجرای مردی است که با وجود تاریکی مطلقی که پیرامونش را فراگرفته، تقلا میکند که آفتاب را به روســتای خود بازگرداند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در گذشــتههای دور، در دهکدهای نیمه متروک پای کوه، آگوســتینو همراه همسرش نینا و پسرش جان زندگی میکند. آنها قربانی سختیهای زندگی و درگیر جنگ دائمی با طبیعت میشوند». آندریا سارتورنی و کلودیا پوتنتزا بازیگران اصلی این فیلم سینماگر ایرانی هستند که تقریبا تمــام صحنههــای آن در کوههای منطقه تیرول جنوبی و در ارتفاع دوهزارو 500 متری از سطح دریا فیلمبرداری شــد. همچنین بنابر گزارش سایت گروه «هنر و تجربــه»، امیر نادری همزمــان با اکران فیلمش در ایران با دستخطی، نمایش فیلم «کوه» در ایران را به کامران شیردل، سینماگر شهیری که رفاقت و همراهی دیرینهای با هم دارند و با فیلم ســینمایی «صبح روز چهارم» و مستندهای درخشان «اون شب که بــارون اومد»، «پیــکان»، «بوم ســیمین»، «تهران پایتخــت ایران اســت» و...، در تاریخ ســینمای ایران ماندگار شده، احمدرضا احمدی، شاعر نوپرداز و برات پرتوی، مجسمهساز و نقاش پیشکسوت تقدیم کرد.

همچنین کامران شــیردل هنگامی که امیر نادری در جشــنواره ونیز بهخاطر فیلم «کوه» تقدیر شد، در گفتوگــوی کوتاهی عنوان کرده بــود: «من حتی اگر ایــن جایزه به خودم رســیده بود، اینقدر خوشــحال نمیشدم که به امیر رسید. پس از تقدیر جشنواره فیلم ونیز، احساس میکنم که زحمات او به هدر نرفته و او سرمشق بسیار بزرگی است بهعنوان کسی که از صفر شروع کرد و حالا اینگونه در دنیا مطرح است».

او ادامه داد: «امیر نادری با اینکه فقط شش سال از من کوچکتر است، اما واقعا همچون پسرم میماند، حتی من اسم پسرم را بهخاطر او امیر گذاشتم».

امیر نادری، از کارگردانان تأثیرگذار و مهم موج نوی ســینمای ایران است که در ســال ۱۳۶۹ ایران را ترک کرد و تا امروز در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند. نادری کارش را در ســینما با عکاسی فیلم شروع کرد. او موفق شد در سال ۱۳50 اولین فیلمش، «خداحافظ رفیق» را کارگردانی کند. دو فیلم «دونده» و «آب، باد، خاک» توجه منتقدان را به ســمت نادری جلب کرد. یکی از فیلمهایی که نادري در غرب ساخته، «ماه» نام دارد که 20 سال درباره این موضوع کار کرد.

نادری در «هفتادوســومین جشــنواره بینالمللی فیلم ونیز» به دلیل تلاش برای گســترش زبان سینما، جایزه افتخــاری «ژرژ لوکولتر گلوری» را دریافت کرد؛ جایزهای که از یک دهه قبل برای تقدیر از پیشــگامان سینمایی به جشــنواره ونیز اضافه شده است. قبل از امیر نادری، کارگردانهایی همچون عباس کیارستمی، آنیس واردا، سیلوســتر استالونه و آلپاچینو موفق به کسب این جایزه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.