کنسرت «حامد زمانی» هم در مشهد لغو شد

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

از اجرای «حامــد زمانی» در جشــن امــام رضــا )ع( در شــهر مشــهد، جلوگیــری شــد. روابطعمومــی ایــن برنامه اعــلام کرد: «یک روز پس از گردهمایی و صدور بیانیهای توسط اهالی موسیقی در اعتراض به لغو کنسرتها و انتشــار نامهای خطاب به رئیسجمهور، شــامگاه ۱2 مــرداد از اجرای حامد زمانی در جشــن امام رضا )ع( در مشــهد ممانعــت به عمل آمــد». دراینباره حامــد زمانی هم گفــت: «این اتفاق بــا وجود همه هماهنگیها و تلاش شبانهروزی تیم ما برای اجرای این برنامه درخور شــأن مردم مشهد و امام رضا)ع( اتفاق افتاده است». او تأکید کرد: «پس از این تصمیم و ابلاغ آن به ما، بدون عذرخواهی و هیچ توضیحی، راهی تهران شدیم و متأسفانه این رویه در چنین روزی بسیار ناراحتکننده بود». زمانی درباره دلایل لغو این برنامــه گفت: «ابتدا بهدلیل محدودیت حضور ســاز روی صحنه، طبق قرار اولیه قرار بود با ســه کیبورد و لپتاپ روی صحنه برویم. ساعاتی پیش از اجرا از ما خواسته شد فقط با یک کیبورد روی صحنه برویم؛ اما با توجه به تمرینها و تنظیم آثار، شــرایط جوری بود کــه اجرا برای ما با یک کیبــورد غیرممکن بود. حتی اعضای گروه مــن به احترام نام امام رضا )ع( حاضر بودند، در اتاقکهایی که کسی دید نداشت، ساز بزنند تا اجرا برگزار شــود، ولی متأســفانه موافقت نشد و همانجا بود که من احســاس کردم، شــیطنتهایی بــرای اجرانشــدن این برنامــه وجــود دارد». زمانی تصریح کرد: «من هیچ لغو کنسرتی را تأیید نمیکنم، مخصوصا موســیقیهایی با فرم و محتوای فاخر. ما برای حفظ شأن و حرمت مکانی و زمانی برنامه، یک هفتــه تمرین کردیم تا بتوانیم با تجهیزات دیجیتال و چند کیبورد، بدون سازهای دیگر گروهمان اجرا داشته باشــیم، ولی این رفتارها فقط نام مشــهد را در کشور خراب میکند و بهانه به دســت معاندان ضدانقلاب خارج از کشور میدهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.