سومین جمعه 100 اثر 100 هنرمند از راه رسید

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

بیستوپنجمین نمایشگاه صد اثر صد هنرمند گالری گلســتان در حالی به ســومین جمعه برپاییاش رسید که رکورد فروش سال گذشتهاش را شکست. لیلی گلستان، مدیر گالری گلســتان، میگوید: «در همان شب اول، به اندازه تمام نمایشــگاه سال پیش فروختیم». او بــا ابراز خرســندی از رونــد این رویداد تابســتانی گفت بهشــدت از نمایشــگاه امســال راضیام چون جوانها خوب میفروشــند و تقریبا 70 درصد کل فروش به آنها اختصــاص دارد». او با اعلام این خبر کــه تا این لحظه ۶5 اثر به فروش رســیده، گفت: «تا این لحظه گرانترین اثر بهفروشرســیده در این دوره به نقاشیای از زندهیاد محمود جوادیپــور تعلق دارد کــه ۳0 میلیون تومان فروخته شــد، در رتبه بعدی آثاری از اویســی، لاشایی و محمدعلی ترقیجاه قرار دارند که بین ۱5 تا 20 میلیون قیمت داشتند. این در حالی است که از جوانها آثاري با قیمــت ۳50 هزار تومان بهعنوان ارزانترین آثار فروخته شده است». او افزود: «از نظر تعداد آثار بهفروشرسیده از یک هنرمند تا این لحظه، شــمسالدین غازی پیشــتاز اســت. از او دو مجسمه و چهار نقاشــی فروخته شده است». لیلی گلستان ضمن دعوت از مردم برای حضور در ایــن نمایشــگاه و حمایــت از هنر و هنرمنــد ایرانی گفت: «بنا به رســم صــد اثر صد هنرمنــد، هر اثری که فروخته شده کار دیگری جایگزینش شده، ازاینرو اکنون نمایشــگاهی کاملا متفاوت نســبت به روز نخست روی دیوار گالری اســت که در آن کارهای خوب بســیاری با قیمتهای مناسب ارائه شده است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.