سینماها شنبه باز هستند

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

بر اســاس اعلام ســخنگوی شورای صنفــی نمایــش، ســینماها شــنبه باز هســتند. غلامرضا فرجی در پاســخ به اینکه آیا با توجه به برگزاری مراســم تحلیف ریاستجمهوری در روز شــنبه و تعطیلی مراکز دولتی، آیا ســینماها هم تعطیل خواهند بود یا خیر، گفت: ســینماها شنبه طبق سانسهای اعلامشده، نمایش فیلم خواهند داشــت و تصمیمی مبنیبر تعطیلی ســالنهای سینما در میان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.