آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم

Shargh - - اقتصاد - ولیاله سیف رئیس کل بانک مرکزی

همانگونــه که قبــلا نیز عنوان شــده، مســئله مؤسســات مالــی غیرمجاز بــه دهههای گذشــته برمیگردد. سرکوب مالی و پاییننگهداشتن دستوری نرخهای ســود کمتر از نــرخ تورم به همــراه ورود نهادهای خــارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد مؤسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار )با مجوز وزارت تعاون وقت( و صندوق قرضالحســنه )با مجوز نیروی انتظامی( شــروع بــه کار کنند. این مؤسســات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشــد قارچگونه خود را تشــدید و در سراسر کشــور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این مؤسســات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی )مانند رعایت نســبت سپرده قانونی و...( روز به روز بر تعداد ســپردهگذاران آنها افزوده شد و این مؤسســات ســهم معنیداری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.

مردم نیــز بیخبر از مخاطرات ســپردهگذاری در این مؤسســات و با اعتماد به آنها براي کســب چند درصد ســود بیشــتر، زمینه گســترش آنها را تقویت میکردند. اما به دلیــل عدم تخصص و عدم رعایت اصــول حرفهای و وجود فســاد در این مؤسســات، بخشــی از ســپرده مردم به تدریج از بیــن رفت و با مراجعه ســپردهگذاران از انجام تعهداتشــان ناتوان شــدند. بروز ضرر و زیان و حیف و میل ســپردههای مردم و کسریهای درخورتوجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این مؤسسات بود که در سایه خلأهای قانونی و اهمال برخی مسئولان در دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این مؤسســات، استمرار فعالیت آنها را بر حلوفصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شــکل گرفــت و گرداننــدگان این مؤسســات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.

مؤسســان متخلــف این مؤسســات که ســهم درخورتوجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند، با نفوذ در دستگاهها و نهادهای مختلف عملا در مقابــل اقدامــات بانک مرکزی در اجــرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی )مصوب دیماه 1383) ایســتادگی و آنها را خنثی میکردند و وقتی نیز بر اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپردهگذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل کردند.

از آنجــا کــه فعالیت ایــن مؤسســات موجبات اخــلال در بــازار پــول را فراهم ميکــرد و در تضاد کامــل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و اســتمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشــهکنکردن کامل اینگونه فعالیتهای مخرب اقدام کند. بر این اســاس با ارائه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اســاس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همــه دســتگاهها و نهادهای ذیربط، گامهای لازم برای پایاندادن به فعالیت غیرمجازها در بازار پول برداشته شد.

درحالحاضــر و با فعالیتهــای صورتگرفته، این مؤسســات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شــرایط برای حذف آنهــا از صحنه اقتصاد کشــور مهیــا اســت. هماکنــون تنها ســه تعاونی اعتبــار غیرمجــاز وجــود دارد که قرار اســت طبق تفاهم انجامشــده از ســوي بانکهایی که نســبت بــه همکاری با بانــک مرکزی ابراز تمایــل کردهاند، با هماهنگــی مرجع قضائی منحل و تصفیه شــده و از محــل داراییهای آنها و مبالغی که مؤسســان و سهامدارانشــان باید تأمین کننــد، تمامی بدهیها به مرور متناســب با نقدشــوندگی داراییها تسویه شوند. اگرچه پاکســازی اقتصاد کشور از وجود این مؤسســات که در دو دهه در تاروپــود اقتصاد رخنه کــرده بودند، با دشــواریهایی روبهرو بوده اســت، اما بانک مرکزی مفتخر اســت که بــا انجام وظیفه و مســئولیت ذاتــی و قانونــی خویش، موفق شــد زودتــر از موعدی کــه وعده داده بــود، آخرین میخ را بر تابــوت غیرمجازها بکوبد. این دســتاورد بزرگ با محوریــت بانک مرکزی و همــکاری و معاضدت همه دســتگاههای ذیربط از جمله مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شــده که جــا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشــکر و قدردانی کنم. قطعا حذف این مؤسســات از بازار پول کشــور فضای مثبتی را ایجاد میکند که در آن شبکه بانکی قــادر خواهد بود بیش از پیش در مســیر حمایت از فعالیتهــای تولیدی و اشــتغالزا حرکــت کرده و اثربخشــی سیاســتهای پولی نمود عینی پیدا کند. در ایــن رهیافــت با برخــورداری از یک بــازار پولی منســجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناســب بــا اقتضائات اقتصــاد کلان ایجاد شــده و میتوانیم شــاهد تأثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.

در خاتمه از هموطنان گرامی درخواست میکنم با بهرهگیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپردهگذاری سرمایههای خود دقت کرده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشــتر فریب این مؤسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در مؤسسات غیرمجاز ســپردهگذاری میکنند، دســت به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتری که به وسیله غیرمجازها وعده داده میشود درواقع بهای ریسک و مخاطرهای است که سپردههای آنها را تهدید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.