سراب درآمدهای میلیونی

Shargh - - اقتصاد -

شــاید بپرســید پس چــرا تعــداد زیــادی از نوجوانــان و جوانــان جذب چنین شــرکتهایی میشــوند؟ کارشناســان معتقدنــد عامل اصلی گرایــش و تمایل برخــی از جوانان بــه جذب و فعالیت در چنین مجموعههایی ناشی از احساس نیاز به تحول است. به عبارت دیگر سودای زندگی مرفه و برخورداری از امکانــات رفاهی متعدد از عوامل اصلی ســوقپیداکردن جوانان به ســمت این شرکتها اســت. با نگاهی به ادبیات موجود در فضای بازاریابی شــبکهای در ایران؛ سه دسته نگرش قابل بازشناسی است:

نگرش علمی: براســاس ایــن نگــرش بازاریابی شبکهای منبعث از تنوع و گستردگی علم بازاریابی و اضافهشــدن متدهــای جدید ماننــد بازاریابی الکترونیک یا اینترنتی اســت. اگر این روش تحت نظارت و کنترل دائمی قرار گیرد، میتواند فرصتی بــرای اقتصاد فراهم کنــد؛ درصورتیکه توقعات واهی و غیر واقعی از آن نداشته باشیم.

نگرش منفی: این نگرش بیشــتر مربوط به افرادی در سنین بالاتر اســت. آنها براساس تجارب قبلی شرکتهای هرمی و شباهتهای فعالیت این نوع بازاریابی با همــان تکنیکهای قبلی معتقدند که فروش شــبکهای هیچ نتیجــهای جز اتلاف وقت جوانان ندارد.

نگرش مثبــت:

عــدهای دیگر کــه یا در ســنین پایینتری هســتند یا خودشــان در این شــرکتها فعالیت میکنند، معتقدند که آینده فقط متعلق به این نوع شرکتهاســت. این عده با اشــاره به آمار و ارقامی که بعضــا صحت آنها مورد تردید اســت، دلایل عجیب و غریبی را بیان میکنند که بیشــتر درخور نوجوانان و جوانــان جویای نام با درآمدهای بالاست. هرچه باشــد، متعادلکردن سطح توقعات قشــر جوانی که بعضا آینده خود را تنهــا در گــرو فعالیت در چنین شــرکتهایی میبینند، یکی از مســئولیتهای همگانی است؛ چراکه اگر اطلاعرسانی دقیق و شفاف در جامعه وجود نداشته باشــد، ممکن است جوانان زیادی کــه به طمــع درآمدهــای هنگفت قــدم در این شــرکتها میگذارند، طعم ناکامی را چشــیده و دچار مشکلات عدیدهای شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.