نقش سازمانهاي مردمنهاد در توسعه بخش کشاورزي

Shargh - - اقتصاد -

بســیاري از کشــورها بــا تکیه بــر ایــن مفهوم و ظرفیتسازي مناسب بســیاري از مشکلات در سر راه توسعه بخش کشاورزي را هموارتر کرده و رابطه میان دولــت و مردم را به شــکلي منطقي به مرحله ظهور رســاندند. این ســازمانها اغلب در قالبهایي مانند تعاونيهــا، انجمنها، اتحادیهها و نیز برخي اشــکال دیگر مانند شــبکهاي از بنگاههاي کوچك و کارآفرینان فعالیت دارند. به طور نمونه در کشــور هندوستان در حدود 504 هــزار تعاوني با بیــش از 200 میلیون نفر عضو وجــود دارد.این مجموعه تقریبا همه روســتاها را تحت پوشــش داشــته و 67 درصــد از خانوارهاي روستایي را در بر ميگیرد. تعداد فدراسیونهاي تعاوني در سطح ملي 21 مورد، در ســطح ایالتي 361 مورد و در سطح بخشها و مناطق دوهزارو 572 مورد است. در بخشهاي اقتصادي مختلف این کشــور، با وجود رقابت بانكهاي دولتي و خصوصي، تعاونيها نقش عمــدهاي در زمینه اعتبارات ایفــا ميکنند و حدود 46 درصــد از اعتبارات کشــاورزي از طرف بخش تعاوني پرداخت ميشــود. تعاونيهاي کشــاورزي حدود 36 درصد از کل کودهاي تولیدي کشــور را توزیع ميکنند. تعاونيهاي کشــاورزي حــدود 55 درصد از محصول شکر را تولید کرده و نقش بسیار مهمي در نظام تولید کالاهــاي عمومي برعهده دارند. حــدود 28 درصد از فروشگاههاي روســتایي در حیطه تعاونيها فعالیت داشته و تعاونيها نقش درخورتوجهي در صادرات نیز دارند )مرتضوي، 1392(. این ارقام و آمار نشــاندهنده حضور پررنــگ ســازمانهاي مردمنهاد در توســعه بخش کشاورزي این کشور است. در استرالیا فدراسیون کشاورزان ایالت کوئینزلند شامل 16 سازمان مربوط به تولیدکنندگان صنایع روستایي و نیز کساني است که در زنجیره تأمیــن و توزیع کالاهاي تولیدي مزبور فعالیت دارند. این مجموعــه بیش از 17 هزار تولیدکننده را در سراســر ایالت پوشش ميدهد. به عبارت دیگر حضور ســازمانهاي مردمنهاد در مدیریــت بازار محصولات تولیدي روستایي توانسته است به دستیابي به اهداف توســعه روســتایي کمک کند. بررسي ســازمانهاي غیردولتي بخش کشاورزي در کشورهاي مختلف نشان ميدهد که با وجود تنوع ساختارها و اشکال نهادي و تفاوتهاي ناشــي از آن، امکان هماهنگي و همکاري مؤثر براي توســعه پایدار بخش کشــاورزي در سطح ملي و منطقهاي وجود دارد. آنچه حائز اهمیت است، چگونگي ایجاد ارتباط این نهادهاي مردمنهاد با مردم و دولت است که در مطالب آینده به آن پرداخته خواهد شد.اســتفاده از تجارب جهاني خواهد توانست دولت دوازدهم را براي پیادهسازي تعامل و ارتباط سازنده با جامعه مدني )مردمسالاري(، کمک و یاري برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.