خودپردازهای ایران و روسیه به هم میپیوندند

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

خودپردازهــای ایــران و روســیه بــه هم میپیوندنــد. بر پایه توافق هیئتهــای بانکی ایران و روسیه در مسکو، کارتهای الکترونیکی پرداخت پول شتاب ایران به روبل و میر روسیه به ریال، از ماه نوامبر )آبــان - آذر( ســال جاری در هر کشــور مقابل، قابل استفاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.