من را میبخشی؟

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي:

ارتباط میان ترامپ و نزدیکانش با روسیه برای رئیسجمهور آمریکا گران تمام شده است؛ گران از این جهت که نهتنها باعث شده بسیاری از کارمندان، مشاوران و مسئولان کار خود را از دست بدهند )این افراد یا بخشی از این ارتباط بودهاند یا از ارتباط میان دو گروه خبر داشتهاند و اخباری را منتشر کردهاند( که از سوی دیگر احتمال اســتیضاح رئیسجمهور را به وجود آورده اســت. این دومی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار و ممکن اســت ترامپ را تا مدتها اسیر دادگاه و سنا و پرسشوپاسخ و حتی بازجویی کند. نشریه ویک با تیتر من را میبخشی؟ به پرونده روسیه اشاره میکند و به تلاش ترامپ برای تبرئهکردن خود در جامعه آمریکایی. ویک مینویســد ترامپ همه گزینههای پیشرویش را میسنجد تا بتواند تحقیقات در پرونده ارتباط با روسیه را متوقف کند و مانع از اســتیضاح خود شــود. در این پرونده فقط خود ترامپ محل پرسش نیست. اسنادی از ارتباط پســر او با وکلای روسی پیش از انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا به دست آمده که همگی ادعاهای مراکز امنیتی آمریکا را ثابت میکنند. این مراکز مدعی هســتند روســیه به وســیله حملات ســایبری در فرایند انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا و نتیجه آن تأثیرگذار بوده اســت. ترامپ از همــه راهکارهای پیشرویش استفاده میکند تا کارش به بازداشت و بازجویی و رسوایی نکشد.

طرح: ویک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.