ترامپ قوانین مهاجرتی را تغییر میدهد

Shargh - - روزنامه -

یک ســخنرانی چنددقیقهای و کوتاه کافی بود تا مشــخص شود ترامپ چه برنامهای برای قوانین مهاجرتی ایالات متحده دارد. روزنامــه یواسایتودی در تیتر یک به این برنامه اشــاره کرده است. یواسایتودی ادعا میکند ترامپ با پیشنهادهایش قصــد دارد برنامه مهاجرتی آمریــکا را زیرورو کند. این روزنامه واضح و شــفاف توضیــح نمیدهد قوانیــن مهاجرتی مدنظر ترامــپ دقیقا چه ویژگیهایی دارد، اما تأکید میکند این برنامه میتواند اقتصاد و همچنین جمعیت کشور مهاجرپذیری مانند آمریکا را زیــرورو کند. در ایــن گزارش آمــده برنامه موردنظر ترامــپ جمعیــت مهاجران را بــه نصف و حتی بیشــتر از آن کاهش میدهد و ممکن اســت اقتصاد آمریــکا را با اختلالات زیادی مواجه کند. اینطور به نظر میرسد که ترامپ قصد دارد مهاجران را گزینش و آنها را بر اســاس تخصصهای موردنیاز جذب سیســتم کند. یواسایتودی در گزارشی دیگر به مسئله بورس و شــاخص «داو» در بازار بورس نیویورک میپردازد. در عکس یک این روزنامه یکی از کارگزاران بورس نیویورک دیده میشــود که در روز چهارشــنبه شــاهد صعود شــاخص داو در این بازار بوده است. یواسایتودی در این گزارش به کارگزاران و سهامداران هشدار میدهد پیش از اینکه گرفتار بازارهای هیجانزده شــوند، نکات کلیدی را رعایت کنند. در این گزارش بخشــی از نکات آموزش داده شده است.

مسائل داخلی آمریکا سوژه اصلی صفحه یک یواسایتودی است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.