هشدار! قاتل نباشید

Shargh - - روزنامه -

«کاری نکنیم که خون روی دســتانمان باشد و باعث مرگ کسی باشــیم». این جملات توصیهها و هشدارهای قاضی مونبی، قاضی دادگاه خانواده بریتانیاســت. هشدارهای او تیتر یک روزنامه گاردین اســت. قاضی مونبــی از بیاعتنایــی و بیتوجهی نظــام درمان و پزشکی بریتانیا نسبت به نوجوانان که دست به خود کشی میزنند و درگیر بیماریهای روحی و روانی هســتند، نگران اســت. گاردین مینویســد قاضی مونبی به طور مشــخص درباره دختری صحبت میکند که در 17ســالگی چندین بار اقدام به خودکشــی کرده، اما هیچ بیمارســتانی تلاش نکرده او را بعــد از زندهماندن، پناه دهد و فکری به حال اوضاع روحــیاش کند. قاضی مونبی از کمبودهای اینچنینــی بیمارســتانهای بریتانیا گله کــرده و بیتوجهی در این زمینه را مساوی با قتل گرفته است. عکس یک گاردین حسرت یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان بریتانیا در مســابقات یورو 2017 را به تصویر کشــیده است. تیم زنان بریتانیا در نیمه نهایی با نتیجه 3 بر صفر به هلند باخته و از فینال باز مانده است. گاردین در گزارشی دیگر خبر میدهد خالق ویروس تورجان کرونوس در آمریکا دستگیر شده است. این پژوهشگر بریتانیایی که در زمینه امنیت سیســتمها فعالیت میکند، پیش از دســتگیری به یکی از قهرمانان بخش سایبری بریتانیا تبدیل شده بود. او توانسته بود به سیستم بهداشت و درمان در زمینه دفع حملات سایبری کمک کند. علت دستگیری آقای هاچینشلپد، طراحی حملات سایبری علیه بانکهای آمریکاست.

خبرهای داخلی بریتانیا صفحه یک این روزنامه را به خود مشغول کرده است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.