جبهه النصره یک ماه فرصت دارد خارج شود

Shargh - - روزنامه -

با اعلام روسیه و توافق با حامیانش آتشبس در حمص اجرائی میشــود. روزنامه الشرقالاوسط در تیتر یک این خبر را منتشر کرده و توضیح میدهد 90 ســرباز ارتش روســیه در این منطقه مراحل اجراشدن توافق و حفاظت از آن را بر عهده میگیرند. با این حساب گروه جبه النصره به مدت یک ماه فرصت خواهد داشت این منطقه را ترک کند. گروه جبهه النصره انشــعابی از داعشیها هستند که با آنها دچار تعارض شــدند و البته بیشتر بهعنوان مخالف دولت اسد شناخته میشوند. مصر از این توافق حمایت کرده است. عکس یک این روزنامه دختران ایزدی عراق را به تصویر کشــیده که در شنگال عراق و در ســالگرد قتلعام همکیشان خود دور هم جمع شدهاند. سه ســال پیش داعش به این منطقه در عراق حمله کرد و تعداد زیادی از ایزدیهای این کشــور را ســر برید و کشت. الشرقالاوسط گزارشــی از این وقایــع در صفحه یک خود نوشــته و همچنین به وقایع مشابه در رقه ســوریه نیز اشاره کرده است. خبری از مراسم تنفیذ ریاستجمهوری حســن روحانی در صفحه یک این روزنامه به چشــم میخورد. نویسنده به تفاوت اولویتها در سخنرانی رهبر و رئیسجمهور ایران در این مراسم اشاره کرده اســت. در خبری دیگر میخوانیم ســازمان آزادیبخش فلسطین، فتح، اعلام شــرایط ویژه در غزه را رد کرده است. حماس ادعا کرده است این منطقه گرفتار شرایط ویژه است، فتح این ادعا را رد کرده است.

الشرقالاوسط خبرهای متنوعی را از سراسر جهان در صفحه یک خود پوشش داده است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.