حمایت امارات از یمن در جنگ علیه القاعده

Shargh - - روزنامه -

امــارات و دیگر اعضای ائتلاف همراه یمن این کشــور را در نبرد با القاعده پشتیبانی میکنند. تیتر یک روزنامه نشنال امارات درباره این موضوع است. نشــنال در گزارشی که درباره این موضوع در صفحه یک منتشر کرده، شرح میدهد نیروهای اماراتی در کنار نیروهای ویژه یمن در منطقه شــبوا در جنوب یمن توانستهاند نیروهای القاعده را به عقب برانند و دســتاورد قابلتوجهی در این زمینه داشــته باشند. ارتــش آمریکا نیز گروه ائتلاف را در این عملیات کمک کرده اســت. نشــنال چیزی درباره تعداد تلفــات نیروهای القاعده ننوشــته، اما تأکید کرده بخش عمده اعضای این گروه کشــته شــدهاند و آنها که زنده ماندهاند، مجبور شــدهاند منطقه شبوا را ترک کنند. عکس یک روزنامه نشنال تشکر خانم کاترین مکگوان را از وزیر خارجه آفریقای جنوبی، خانم مایته انکوانا ماشــابانه به تصویر کشیده است. شوهر خانم مکگوان یعنی آقای اســتفان مکگوان در سال 2011 در شهر باستانی تیمبوکتوی مالی گروگان گرفته شد. گروه القاعده مسئولیت گروگانگیــری را بر عهده گرفت. خبر رســیده بــا پادرمیانی و تلاش سیاستمداران آفریقای جنوبی آقای استفان آزاد شده است. او بهزودی به خانهاش برمیگردد. نشنال در گزارشی دیگر ادعا میکند جمعیت امارات به بیش از 9 میلیون نفر رســیده اســت. در این گزارش آمده به ازای هر سه مرد اماراتی، تنها یک زن موجود است. نشنال مینویسد در سال 2008 جمعیت امارات چهارمیلیونو 800 هزار نفر بوده است.

خبرهای داخلی امارات در صفحه یک نشنال کمرنگتر از همیشه است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.