شرايط استفاده مشمولان غايب از معافيت و کسر خدمتهاي سربازي

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

رئيس اداره ســرمايه انساني ســرباز ستاد کل نيروهاي مســلح توضيحاتي را درباره معافيتها و کســر خدمتهاي افــراد غايب ســربازي ارائه کرد. سردار موسي کمالي درباره امکان و شرايط بهرهمندي مشــمولان غايــب، از معافيــت و کســر خدمتهاي ســربازي اظهــار کرد: به طــور کلي و برابــر ماده ۳۰ قانون خدمت وظيفه عمومي، مشــمولاني که داراي غيبت هســتند، نميتوانند از معافيت برخوردار شوند؛ مگر در مــواردي که فرد در زمان احضار براي خدمت و در مدت غيبت و زمان رســيدگي به آن واجد شرايط معافيت باشــد.کمالي افزود: به عنوان مثال اگر فردي پيش از آنکه به ۱۸سالگي برسد، واجد شرايط معافيت بــوده؛ اما به موقع خودش را براي اعزام به ســربازي معرفي نکرده و وارد غيبت شده باشد، اين فرد مشمول معافيت ميشود؛ اما اگر فرد در زمان غيبت از سربازي، مشمول معافيت شــود، امکان استفاده از آن را ندارد. رئيس اداره سرمايه انســاني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح، درباره افرادي که ممکن است به دليل معافيت پزشــکي از خدمت سربازي معاف شوند، گفت: درباره معافيت پزشکي موارد اســتثنائي وجود دارد که مثلا اگر فرد در زمان غيبت دچار مشــکلي شود که ناتوان از انجام سربازي شــود، طبيعتا امکان خدمت برايش وجود نداشته و از ســربازي معاف خواهد شد.وي در پاســخ به ســؤالي درباره فرزندان خانواده ايثارگران و شــرايط بهرهمندي آنان از معافيت و کســرخدمتها به ايســنا گفت: درباره ايثارگران يعني فرزندان شهدا، جاويدالاثرها، جانبازان، رزمنــدگان و آزادگان با توجه به اينکه فرزندان اين افراد قبل از مشــمولبودن واجد شــرايط بودهاند؛ بنابراين غيبت مانع اســتفاده آنان از معافيتها و کســرخدمتهاي ايثارگري نشده و همه مشــمولان متولد ۷۲ و قبــل از آن اگر واجد شــرايط هســتند، ميتوانند از آن بهرهمند شوند.کمالي درباره شــرايط بهرهمندي بسيجيان از کسر خدمت نيز گفت: اين افراد را ميتوان به دو دســته تقسيم کرد؛ نخست بســيجياني هســتند که قبل از واردشــدن به غيبت با بســيج همکاري داشــته و پــس از آن مرتکب غيبت شــدهاند که دراينباره مدت همکاري اين افراد قبل از ورودشــان به غيبت محاسبه شده و ميتوانند با توجه به مقررات، کســر خدمت دريافــت کنند.رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح اضافه کرد: اما آن دسته از بسيجياني که در زماني که مرتکب غيبت شــدهاند، وارد بسيج شده و با اين نيرو همکاري داشتهاند، مشمول هيچ کسر خدمتي نميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.