رويکرد طرح «توزيع مواد مخدر دولتي» برای کاهش آسيب است

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

قائممقام وزير بهداشــت با اشــاره به طــرح توزيع مــواد مخدر دولتي کــه اخيرا مطرح شــده، گفت: ايــن رويکردها و طرحهــا در جهت کاهش آســيب مواد مخدر، براي کاهش مواجهه بــا قاچاقچــي، کاهــش رفتارهاي پرخطــر مانند رفتارهاي جنســي پرخطر، دزدي، خشــونت و.. و بازگشــت افراد معتاد به اجتماع اســت.دکتر ايرج حريرچي با اشاره به طرح توزيع مواد مخدر دولتي کــه حواشــي و اظهارنظرهاي موافــق و مخالف بســياري را در پي داشته، گفت: طبق سياستهاي کلي مبارزه با مواد مخدر و موازين علمي روز دنيا، يک قســمت از تلاشهاي وزارت بهداشت و ساير ارکان نظــام در جهــت عدم مصرف مــواد مخدر، پرهيز از مصرف و ترک آن اســت.او افزود: اما ثابت شــده که اين روشها و اهداف نميتوانند درتمام موارد موفقيتآميز باشند؛ بنابراين براي رسيدن به آنها بايد به اســتفاده از رويکرد کاهش آسيب روي آورد. البتــه اين رويکردها در تمــام دنيا و از جمله کشور ما وجود دارد.حريرچي با بيان اينکه رويکرد کاهش آســيب نســبت به مواد مخدر در کشور ما ســابقه چنددههاي دارد، افــزود: بهاينصورت که افــراد معتاد تحت نظــر پزشــک، از مصرف مواد مخدر با آسيبرساني شــديد مانند هروئين يا مواد مخدر تزريقي، به سمت مصرف مواد مخدر دارويي خوراکي که رفتارهاي پرخطر افراد را کاهش داده، آنهــا را به جامعــه برميگرداند و زمينــه را براي ترکشان فراهم ميکند، سوق داده شوند.قائممقام وزير بهداشــت با بيان اينکه طرحــي هم که اخيرا در اين باره مطرح شــد، در همين راستا بوده، اظهار کــرد: البته ما اصل طــرح را نديدهايم، اما با توجه بــه چکشکاريهاي علمي و نظرات کارشناســي کــه از ســوي مجلــس و دولــت روي آن اعمال ميشود، قاعدتا اين طرح هم به سمت رويکردهاي کاهش آســيب مواد مخدر میرود.حريرچي تأکيد کــرد: اين تصور غلطي اســت کــه بگوييم عدهاي ميخواهند مصرف مواد مخدر را در جامعه رواج دهنــد. بنابراين اين رويکردهــا و طرحها در جهت کاهش آســيب مواد مخدر، براي کاهش مواجهه بــا قاچاقچــي، کاهــش رفتارهاي پرخطــر مانند رفتارهاي جنســي پرخطر، دزدي، خشــونت و... و بازگشت افراد معتاد به اجتماع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.