درخواست پليس راهور از شهروندان براي روز تحليف

Shargh - - جامعه -

ايسنا:

جانشــين رئيسپليس راهنماييورانندگي تهران بزرگ با بيان اينکه روز شنبه طرح ترافيک و زوج و فرد مانند ديگر روزها اجرا خواهد شد، از شهروندان خواست با توجه به برگزاري مراسم تحليف از سفرهاي غيرضروري در سطح شهر پرهيز کنند.سرهنگ حسن عابــدي گفت: با توجــه به برگزاري مراســم تحليف رياســتجمهوري در محل مجلس شوراي اسلامي، پليس راهور نيز تدابيــر و محدوديتهاي ترافيکي را پيشبينــي کرده کــه جزئيات آن در رســانهها اعلام شــد.وي با بيان اينکه در روز شــنبه طــرح ترافيک و زوج و فرد همچون ديگر ايام ســال و از ساعت 6:۳۰ صبح آغاز ميشــود، گفت: طرح ترافيک در ســاعت ۱۷ و طرح زوج و فرد در ســاعت ۱۹ به پايان ميرسد و تعطيلي ادارات در روز شــنبه باعث تعطيلشــدن اجراي اين طرحها نشــده؛ بنابراين دارندگان وســايل نقليه توجه داشته باشــند که در صورت ورود به اين محدوده، مشخصات خودروشان به وسيله دوربينها ثبت و آنان جريمه خواهند شد.جانشين رئيسپليس راهنماييورانندگي تهران بزرگ همچنين با اشــاره به تردد مقامات و ميهماناني از کشورهاي سراسر جهان براي حضور در مراسم تحليف، به شهروندان توصيه کرد از تردد غيرضروري بهويژه با خودروي شخصي در ســطح شهر و بهويژه معابر مرکزي و شمالي پايتخت خودداري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.