آموزشوپرورش اعلام کرد؛ ثبتنام مجدد کتابهاي درسي از ۱۵ مرداد

Shargh - - جامعه -

مهر:

ســامانه فروش و توزيع مواد آموزشــي از ۱۵ مرداد بــراي دانشآمــوزان پايههاي دوم تا ششــم ابتدايي و دوره پيشدانشگاهي، مجددا فعال ميشود و اين مهلت تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت.براساس اعلام سامانه فروش و توزيع مواد آموزشي، آن دسته از دانشآموزاني که به هر علتي موفق به ثبتنام در سامانه فروش کتب درسي نشدهاند، ميتوانند از ۱۵ تا ۳۰ مرداد به سامانه www.irtextbook.com مراجعه کنند.همچنين ســايت براي ثبت سفارش کتابهاي درســي پايه دهم و يازدهم رشــته معارف اســلامي از دهم مرداد فعال شــده اســت و دانشآموزاني که اطلاعات آنها براي سال تحصيلي ۹6-۹۷ در سامانه ســناد «ثبتنام کامل» شده باشد، ميتوانند نسبت به ثبت سفارش کتاب درسي اقدام کنند.ثبتنام اينترنتي کتب درســي کلاساوليها که از ۱۵ تير شــروع شده بود تا ۱۷ شهريور ادامه خواهد داشت. همچنين ثبت ســفارش انفرادي و گروهي کتب پايه دهم و يازدهم فنيوحرفهاي و ثبت ســفارش گروهي و انفرادي پايه هفتم مدارس استعدادهاي درخشان از ۱۵ تير شروع شــده و دانشآموزان بــراي اصلاح ســفارش کتب پايههاي دوم تا ششــم ابتدايي نيز ميتوانند از طريق سامانه مربوطه اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.