پرسپولیس طلسم هفته دوم را شکست

Shargh - - ورزش -

پرســپولیس مدافع عنوان قهرمانی دومین برد خود در لیگ را جشن گرفت. پرسپولیســیها که در هفته اول فولاد خوزستان را شکست داده بودند، پنجشــنبه مقابل تراکتورســازی تبریز به پیروزی 2-یک رسیدند تا نشــان دهند که مدعی اصلی قهرمانی این فصلاند. سرخپوشان تهرانی در حالی موفق شــدند میزبان تبریزی خود را در دومین هفته از لیگ برتر مغلوب کنند، که در هشــت فصل گذشته هیچوقت موفق به کسب سه امتیاز در هفته دوم نشــده بودند. برانکو ایوانکوویچ پس از کسب این برد ارزشمند گفت : «از این برد خیلی خوشحالم و به بازیکنانم تبریک میگویم که به این برد بزرگ رســیدند. آنها واقعا مستحق این برد بودند». دومین برد پرســپولیس دومین باخت تراکتورسازی را رقم زد. یحیی گلمحمدی که در این فصل با کمبود بازیکن روبهروســت، ابراز امیدواری کرد تیمش در آینده این نتایج را جبران کند. «تراکتور تغییرات زیادی داشــته اســت. در تیمــی کــه بخواهیم از جوانان اســتفاده کنیم شــاهد بهوجودآمدن نقطهضعفها نیــز خواهیم بود. از همه منتقدان میخواهم نوک پیکان انتقاداتشــان را به سمت من بگیرند زیرا من مســئولیت این دو باخت را برعهــده میگیرم. تنهــا کاری کــه میتوانیم بکنیم حمایــت از جوانان است تا رفتهرفته قویتر شــویم. هماهنگی بازیکنان ما پنج، شش هفته طول میکشــد تا جوانانمان باتجربهتر شــوند». هواداران تراکتورسازی استقبال بســیار خوبی از این بازی داشتند و پس از باخت هم تیمشان را تشــویق کردند. گلمحمدی از هواداران تشکر کرد. دیگر برنده پنجشنبه ســیاهجامگان بود. تیم چهاردهم فصل قبل با شکســتدادن سپیدرود در رشــت خود را چهارامتیازی کرد. با این نتیجه ســپیدرود همچنان در حســرت اولین امتیاز لیگبرتریاش ماند. سایپا هم اولین بردش را جشن گرفت. بازی ســایپا-صنعت نفت تا دقایق پایانی ‪-2 2‬بود که شــاگردان علی دایی گل برتری را وارد دروازه حریف کردند. فراز کمالوند ســرمربی صنعت نفت آبادان به داوری بــازی معترض بود. «خطایی که منجر به کارت قرمز و پنالتی برای ما میشــد، در دقیقه ۱8 روی شیمبا اعلام نشد. گلهای دوم و ســوم ســایپا دارای اشــکال بود. در هر دو گل روی پریرا خطا شــد. این داور بد قضاوت نکرد، کمر ما را شکســت، تیم مرا نابود و با خاک یکســان کرد! انصاف نیست ما در گرمای ۶0 درجه آبادان جلوی استقلال زحمت بکشیم و یک داور اینطور کمر تیممان را بشکند. مشکل داور اینجاســت که کامرانیفر و اصفهانیــان یک هفته در میان داوریها را میچینند». جالب اینکه در آن ســوی میدان علی دایی سرمربی سایپا هم از داور راضی نبود. دیگر بازی پنجشــنبه در اهواز بود که دیدار فولاد خوزستان- نفت تهران یک-یک شد. نفت تهران با وجود مشکلات زیادی که دارد در هفتــه دوم هم نتیجه خوبی گرفت. عیســی آلکثیر مهاجم نفت تهران این هفته هم بسیار خوش درخشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.