رکورد باورنکردنی ثبت شد شماره 10 پاریسنژرمن برای نیمار

Shargh - - ورزش -

مهاجــم برزیلــی بالاخره توانســت با باشــگاه پاریســنژرمن قــرارداد امضــا کنــد. باشــگاه پاریســنژرمن ســرانجام اعلام کرد نیمــار، بازیکن جدید این تیم است. قرارداد مهاجم برزیلی پنجساله است و او تا سال 2022 در تیم فرانسوی بازی خواهد کرد. نیمار با قراردادی بــه ارزش 222 میلیون یورو به تیم پاریســی پیوست و ســالانه 30 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. بازیکن برزیلی با شماره ۱0 برای پاریسنژرمن بازی خواهد کرد.

باشــگاه پاریســنژرمن با پرداخت مبلغ فســخ قــرارداد 222میلیونیورویــی نیمــار به بارســلونا توانســت با شکستن رکورد تاریخ نقل و انتقالات این بازیکــن را جذب کند. رکــورد گرانترین انتقال تاریخ فوتبــال تا پیش از این به پل پوگبا تعلق داشــت که تابستان گذشــته با ۱05 میلیون یورو از یوونتوس به منچستریونایتد ملحق شد.

نیمار 25ساله که در ســال 20۱3 از سانتوس به بارســلونا پیوســت، در ۱8۶ بازی موفق شد ۱05 بار برای این تیم گلزنی کند و با آنها فاتح دو لالیگا، یک لیگ قهرمانان، سه کوپادلری و یک جام باشگاههای جهان شــود. نیمار همچنین موفق شده در ۷۷ بازی که بــا پیراهن تیم ملــی برزیل انجــام داده، 52 بار گلزنی کند.

او پس از ترک بارسا با نوشتن نامهای از هواداران بارســلونا خداحافظی کرد. او دربــاره انتقال به تیم پاریسی گفت: «بااینحال یک ورزشکار به چالش نیاز دارد. برای دومین بــار در زندگیام با پدرم مخالفت کردم. پدرم تو را درک میکنم و به عقیدهات احترام میگــذارم اما مــن تصمیمــم را گرفتم. پیشــنهاد پاریســنژرمن را پذیرفتم تا عناوین جدیدی را فتح کنم و به باشــگاه کمــک کنم تا بتوانــد به عناوینی کــه هوادارانش انتظار دارند برســد. بــرای این کار کاملا آماده هســتم. از لطف هــواداران آبیاناری و همه باشگاه سپاســگزارم. احساس میکردم اکنون زمان جدایی فرارسیده است. پاریسنژرمن در چند ســال آینده خانه جدید مــن خواهد بود و به اعتماد آنها پاســخ خواهم داد. از حمایت همه، هواداران، دوستان، خانواده و همتیمیهایم در زمان مشکلات برخوردار بودم. آنها شایسته آرامش هستند. تصمیم ســختی بود اما در 25سالگی و زمانی که بالغ بودم چنین تصمیمی را گرفتم. از همه قدردانی میکنم». بــا انتقال نیمار بــه پاریســنژرمن، ۱0 انتقال بزرگ تاریخ به شرح زیر است: ۱. نیمار از بارســلونا به پاریسنژرمن: 222 میلیون یورو 2. پــل پوگبا از یوونتــوس به منچســتریونایتد: ۱05 میلیون یورو 3. گــرت بیل از تاتنهام بــه رئالمادرید: ۱0۱ میلیون یورو 4. کریستیانو رونالدو از منچستریونایتد به رئالمادرید: 94 میلیون یورو 5. گونســالو ایگوایــن از ناپولــی بــه یوونتوس: 90 میلیون یورو ۶. نیمار از سانتوس به بارسلونا: 88.2 میلیون یورو ۷. روملــو لوکاکو از اورتون به منچســتریونایتد: 85 میلیون یورو 8. لوییــس ســوارس از لیورپــول به بارســلونا: 8۱ میلیون یورو 9. آلوارو موراتا از رئالمادرید به چلسی: 80 میلیون یورو ۱0. خامــس رودریگس از موناکو به رئالمادرید: ۷5 میلیون یورو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.